Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Spolupráca Katedry spojov so strednými školami v regióne dostala ďalší rozmer

Na naplnenie úlohy rozvíjania spolupráce medzi strednými a vysokými školami, s cieľom pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie, sa realizovala na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) v spolupráci so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiline (ďalej SOAZA)

ďalšia forma rozvoja vzájomných vzťahov, a to v podobe spolupráce pri tvorbe nového školského vzdelávacieho programu – 7237 M informačné systémy a služby (ďalej ISS). Manažment strednej odbornej školy pri tvorbe predmetného vzdelávacieho programu reagoval na nedostatok kvalifikovanej a zároveň špecializovanej pracovnej sily v oblasti informačno-komunikačných technológií na Slovensku a na potrebu získavania digitálnych zručností prirodzenou a postupnou formou už na základných a stredných školách. Zároveň bolo zámerom vyplniť „biele miesto" na trhu stredoškolského vzdelávania na území Žilinského samosprávneho kraja, kde sa študijný odbor ISS na žiadnej strednej odbornej škole nevyučuje. UNIZA pri tejto inovačnej aktivite strednej školy bola požiadaná o posúdenie predloženého školského vzdelávacieho programu a o vydanie súhlasného stanoviska k jeho zaradeniu do siete odborov. Študentom strednej školy tak bude umožnené získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom pre úspešné prijatie na vysokú školu a pokračovanie v štúdiu na príbuznom študijnom odbore a študijnom programe, napr. na študijnom programe Elektronický obchod a manažment, ktorý Katedra spojov ponúka. Posúdením, oponovaním a vyjadrením súhlasného stanoviska k predloženému návrhu nového študijného odboru v SOAZA zo strany UNIZA došlo k vytvoreniu predpokladov vzájomne prospešného prepojenia strednej školy a univerzity - prospešného najmä pre študentov, ktorí sa pre takéto profesijné smerovanie rozhodnú.     Návrat späť