Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa strednej školy

Občianske združenie Pro scholaris, Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca, zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, Žilina, zastúpené  Mgr. Tomášom  Milatom, predsedom výkonného výboru, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súvislosti s blížiacim sa skončením 5-ročného funkčného obdobia súčasného riaditeľa vyhlasuje: 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

   a/ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

       ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre

       jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení

       neskorších predpisov

   b/ absolvovanie I. atestácie

   c/ minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

   d/ bezúhonnosť

   e/ zdravotná spôsobilosť

  

Iné kritéria a požiadavky:

   a/ organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti

   b/ znalosť príslušnej legislatívy

   c/ osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

   d/ ovládanie štátneho jazyka

   e/ znalosť cudzích jazykov

 

Písomná prihláška do výberového konania spolu s prílohami:

-        profesijný životopis

-        overené kópie dokladov o vzdelaní

-        potvrdenie o pedagogickej praxi

-        písomný návrh koncepcie rozvoja školy

-        doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

-        potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

-        čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-        písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie", názov a sídlo školy najneskôr do 5. 4. 2019 na adresu:

 

-        Ing. Eva Kocúrová, Rada školy, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina.

-        Termín a miesto výberového konania oznámi  písomne uchádzačom Rada školy minimálne 7 dní pred jeho konaním.

-        Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Zverejnil: Mgr. Tomáš Milata, predseda výkonného výboru OZ Pro scholaris

 

Dátum: 13. 3. 2019

Návrat späť