Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Erasmus+ KA1 (2016 - 2018) / Diseminácia projektu a jeho dopad

Šírenie výsledkov

Od prvého dňa po schválení projektu a grantu sme sa snažili šíriť povedomie o programe Erasmus +  a o samotnom projekte prostredníctvom niekoľkých foriem. Dňa 12.5.2016 sme zverejnili oznam o schválení nášho projektu Erasmus + s názvom START prostredníctvom Facebookovej stránky školy.  Takouto formou sme informovali nielen našich žiakov a kolegov, ale aj rodičov a blízku verejnosť o skvelej možnosti vycestovať do anglicky hovoriacej krajiny, zdokonaliť pedagogické zručnosti a získať nové skúsenosti pre piatich členov pedagogického zboru Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris (vtedajšej Súkromnej obchodnej akadémie) v Žiline. 
28.11. 2016 bol uverejnený článok v Žilinských novinách MY, č.46, str. 15, ktorý predstavil koncepciu projektu a poukázal na dôležitosť tohto typu projektu v rámci zvýšenia odborných kompetencií zamestnancov a vyššiu kvalitu a modernizáciu vyučovania. Článok v závere pozýval pedagógov z iných škôl na workshop dňa 7.12.2016 o 12:00 v priestoroch našej školy, na ktorom budú predstavené nové poznatky z oblasti vyučovania žiakov ZŠ a SŠ, ktoré projekt a samotné mobility priniesli. Verejnosť bola o projekte START informovaná opätovne formou článku v Žilinských novinách My č.34 (28. 8. 2017). Oboznamoval čitateľov o tom, že v priebehu letných prázdnin sa pobytu v Anglicku zúčastnili ďalšie dve vyučujúce zo Súkromnej SOŠ Pro scholaris. 
V mesiaci september bol na oboznámenie širšej verejnosti zvolený leták obsahujúci výsledky a informácie o zrealizovaných mobilitách a termíny plánovaných aktivít s cieľom šíriť výsledky projektu medzi pedagógmi iných škôl.  Po publikovaní boli letáky rozdané predmetovým komisiám cudzích jazykov na základných a stredných školách Žilinského kraja a taktiež boli použité v rámci propagácie aktivít našej školy. 
Mgr. Baránková zrealizovala 18.11.2016 interaktívnu a modernú otvorenú hodinu, ktorej sa zúčastnilo vedenie školy a predmetová komisia cudzích jazykov. Počas otvorenej hodiny využila vyučujúca a žiaci interaktívnu tabuľu, internet, on-line zdroje ale zároveň tiež aj praktické skúsenosti z absolvovania kurzu Kreatívnej metodológie v rámci projektu START. Učiteľom sa vyučovacia hodina páčila, lebo videli praktické využitie poznatkov zo seminára z 15.11. a presvedčili sa, že za 45-minútovú vyučovaciu hodinu je možné využiť niekoľko kreatívnych techník na aktivizáciu žiakov. Mgr. Ladňáková si 15.12.2017 pripravila otvorenú hodinu v triede 1.AC a 1.AO. Išlo o hodinu španielskeho jazyka, počas ktorej boli využité aktivizačné metódy a anglický jazyk, čo bol výsledok jej kurzu v Canterbury. V závere žiaci zhodnotili hodinu a svoju vlastnú aktivitu. Študenti i hospitujúci pozitívne hodnotili prácu v tíme, prepájanie španielčiny s anglickým jazykom ale aj hodnotenie známkou. Hodina bola pre nich zaujímavá. Mgr. Kostka Mikulová zrealizovala dňa 19.06.2018 v triede 2.AO otvorenú hodinu. Žiakom aj učiteľom sa vyučovacia hodina páčila, obsahovala aktivizujúce metódy, žiaci sa zapájali, pracovali, hodina bola dynamická, atmosféra priateľská.
Dňa 5.9.2016 bol predstavený projekt START pri slávnostnom otvorení nového školského roka 2016/2017 pred pedagógmi, žiakmi a rodičmi. Mgr. Stanislava Baránková ich informovala v krátkej Powerpointovej prezentácii o cieľoch projektu, účastníkoch, kurzoch a hlavne o prínosoch tohto projektu. Po absolvovaní kurzov troma účastníčkami v lete 2016 bola dňa 6.9.2016 vytvorená nástenka pri zborovni, ktorá žiakom, rodičom a ostatným pedagógom pri vstupe do zborovne predstavuje daný projekt START. 
Dňa 13. októbra 2016  bol projekt START prezentovaný pri oslavách 20. výročia založenia školy, kde boli prítomní súčasní a bývalí profesori, riaditelia iných stredných škôl, absolventi, ich rodičia, tí, ktorí škole pomohli v jej začiatkoch, aj tí, ktorí jej pomáhajú dodnes. Počas diskusie vystúpila Ing. Kačeriaková, s ktorou moderátorka programu urobila krátke interview ohľadom jej kurzu vo Veľkej Británii, ktorý v lete absolvovala vďaka grantu získaného z projektu Erasmus +  KA1. 
Dňa 15.03. 2017 sa konalo stretnutie študentov 3.a 4. ročníka a Ing. Dírerovej, ktorá absolvovala pobyt v Anglicku so zameraním na zlepšenie svojich jazykových schopností cez program KA1 prostredníctvom Erasmus plus projektu START. 
Dňa 4.9.2017 pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka 2017/2018 Mgr. Ladňáková  formou prezentácie v programe Emaze informovala pedagógov, žiakov a rodičov o vzdelávaní pedagógov prostredníctvom  projektu START a Erasmus + KA1.  Nástenka vytvorená pri zborovni  bola vyučujúcimi dňa 8.9.2017 doplnená o fotky a pohľadnice z kurzov a ciest. 
V dňoch 8.10.2017 a 14.01. 2018 boli našimi hosťami zástupcovia žiakov a učiteľov z partnerských škôl z Poľska a Bulharska. A vďaka projektu Erasmus + FITS (Facilitating Inclusion Through Sports) sme mali okrem iného možnosť predstaviť aj projekt START všetkým zúčastneným slovenským aj zahraničným učiteľom a žiakom.  V rámci projektu ELS (Essential Life Skills) bol dňa 23. 10. 2017 v Poľsku prezentovaný projekt START pred žiakmi aj učiteľmi z partnerských škôl z Poľska, Litvy, Grécka a Talianska. Dňa 14.11.2017 vďaka ďalšiemu európskemu projektu WISH (Work for an Inclusive School Heritage) bol v Rumunsku popísaný mobilitný projekt učiteľov našej školy (START) partnerským školám z Rumunska, Španielska, Talianska a Turecka.  9.1.2018 sa v Gréckom meste Volos konala ďalšia mobilita v rámci projektu ELS a na pôde partnerskej školy bola predstavená naša škola a zároveň naše projekty (vrátane projektu START) tunajším učiteľom a žiakom, ako aj tým z Poľska, Litvy, Rumunska a Talianska. Nakoľko sa pri každej mobilite stretávajú iní učitelia a iní žiaci, náš projekt je predstavený pri každej zahraničnej a hosťujúcej mobilite. Tak tomu bolo aj 5.3.2018 v Taliansku cez projekt WISH pre partnerské krajiny z Talianska, Španielska, Rumunska a Turecka.  A výnimkou nebola ani Litva, kde sa 11.4.2018 cez projekt ELS stretli naši žiaci a učitelia s učiteľmi a žiakmi partnerských škôl z Grécka, Litvy, Talianska a Poľska.  
Dňa 29. 11. 2017 sa na pôde našej školy konal deň otvorených dverí, aby sa mohli žiaci základných škôl a ich rodičia zoznámiť s našou školou, vedením, vyučujúcimi, žiakmi či priestormi, v ktorých prebieha vyučovanie. Súčasťou prezentácie školy bol aj projekt START, aby sme ich informovali, že u nás sa nevzdelávajú len žiaci, ale aj učitelia. 
Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris zorganizovala dňa 28.5.2018 Erasmus + deň v kultúrnom stredisku Stanička – Žilina Záriečie. V tento deň mala naša škola možnosť prezentovať svoje projekty nielen pre žiakov našej školy, ale aj iným štátnym a súkromným školám zo Žiliny. Takouto formou sme chceli dať do povedomia akčnosť našej školy, cestovateľské zážitky a získavanie vedomostí a zručností účasťou a prácou na projektoch Erasmus +. Cieľom bolo tiež predstaviť všetky projekty a priblížiť ich ciele širšej verejnosti. Súčasťou tohto dňa boli aj rôzne aktivity a súťaže, ktoré sme si pre zúčastnených pripravili. Pripravené úlohy a prezentácie boli vytvorené na základe metodických postupov a internetových aplikácií osvojených počas pobytu v Pilrims. 
Ďalšou formou diseminácie nášho KA1 projektu START bola aj beseda s pani Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá našu školu poctila svojou návštevou dňa 5.6.2018. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. 
 závere školského roka sme sa rozlúčili nielen so žiakmi, ale aj s projektom START a to prostredníctvom krátkeho videa spojeného so stručným komentárom Mgr. Ladňákovej, ktoré bolo premietnuté počas slávnostnej ceremónie ukončenia školského roka 2017/2018 dňa 29.6.2018.
Jedným z posledných výstupov v projekte je krátka brožúrka s praktickými radami a aktivitami na hodiny pre učiteľov cudzích jazykov ale aj iných aprobačných predmetov, ktorej obsah a výzor mali na starosti všetci piati účastníci projektu. Táto brožúrka bola publikovaná v závere projektu na konci júna 2018,  po uskutočnení všetkých mobilít a bude dostupná pedagógom našej školy v školskej knižnici a tiež bude v rámci diseminácie poslaná aj učiteľom na iné školy, napr. na Bilingválne Gymnázium v Žiline. Brožúra je dostupná aj vo formáte pdf a bola nahratá na stránku školy, spolu s fotkami a ostatným materiálom k projektu START ako súčasť stránky Súkromnej strednej odbornej školy Pro Scholaris. 

Prezentácia Pro scholaris na iných p ...Prezentácia Pro scholaris na iných projektoch ERASMUS + (KA2)
PDF dokument, veľkosť 1 734 kB

Workshopy a semináre

Dňa 15.11. 2016 sa konal na pôde vysielajúcej organizácie vzdelávací seminár pre pedagógov našej školy s cieľom ukázať netradičné spôsoby vyučovania a šíriť skúseností získané absolvovaním zahraničných mobilít. Pedagogickému zboru školy boli predstavené rôzne aplikácie vhodné na vyučovanie a mimoškolské záujmové činnosti, konkrétne Kahoot, Padlet, Emate, Pow Toon, Ether Pad, Tagul a Canva. 
Ako bolo vyššie uvedené účastníci zdieľali svoje skúsenosti so svojimi rovesníkmi v rámci našej organizácie prostredníctvom otvorených hodín a zároveň aj so širokou verejnosťou cez program Dňa školy. 
Dňa 7.12.2016 sa organizovalo školenie pre pedagógov cudzích jazykov základných a stredných škôl Žilinského kraja, ktoré viedli Mgr. Stanislava Baránková a PaedDr. Monika Cabadajová Podhorská. Cieľom školenia bolo odovzdať pedagógom z iných škôl nové poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov v rámci projektu START, prakticky ukázať tvorivé aktivity na vyučovanie s využitím IKT alebo bez akýchkoľvek učebných pomôcok, prezentovať vlastné postrehy a odporúčania po absolvovaní kurzu v zahraničí a v neposlednom rade povzbudiť pedagógov  iných škôl o zapojenie sa do tohto druhu projektu určeného pre pedagógov.
PaedDr. Monika Cabadajová Podhorská pomohla zorganizovať workshop pre jazykovú školu Harmony, ktorý sa uskutočnil 12.01.2017 na pôde našej školy (pod vedením skvelého lektora Paula Davisa). Jazyková škola Harmony spolupracuje s prestížnou inštitúciou Pilgrims, ktorá ponúka veľké množstvo kurzov pre vzdelávanie učiteľov.  Zúčastnili  sa ho učitelia základných a stredných škôl zo Žiliny a okolia (vrátane našej). Náš organizačný tím taktiež poskytol účastníkom seminára rôzne praktické rady a skúsenosti s projektom KA1 ako aj spoluprácu s Pilgrims a zážitky a skúsenosti z pobytu. Tento krok považujeme tiež za spôsob zvýšenia povedomia. 
Metodológiu získanú absolvovaním kurzu v Británii sme mohli prezentovať počas návštevy talianskych učiteľov, ktorí sa dňa 28.04.2017 zúčastnili otvorenej hodiny u PaedDr. Cabadajovej Podhorskej spolu s pedagógmi zo SOU Stavebného. Pre našich zahraničných kolegov sme pripravili okrem otvorenej hodiny aj diskusiu s vyučujúcimi a žiakmi zapojenými do projektov Erasmus plus KA1 a KA2.
PaedDr. Cabadajová Podhorská pripravila 19.05.2017 praktický workshop pre svojich kolegov z predmetovej komisie cudzích jazykov. Workshop obsahoval viaceré praktické aktivity a cvičenia zamerané na rôzne jazykové oblasti – gramatika, písanie, rozprávanie, čítanie, ako aj zoznamovacie aktivity, aktivity zamerané na dekódovanie informácií, budovanie dôvery v skupine, logické úlohy, písanie listov a pod.  
Dňa 26.06. 2018 sa na Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila prednáška s workshopom, kde vyučujúce Mgr. Kostka Mikulová a Mgr. Ladňáková odprezentovali projekt START a svoj študijný pobyt v Pilgrims. Učiteľom školy bol predstavený program ako aj spôsob vedenia kurzu a jeho obsahové zameranie, pričom obe vyučujúce následne predstavili spôsob, ako využili osvojené vedomosti v praxi. Mgr. Kostka Mikulová popísala kreatívne metódy, ktoré využíva na vyučovacích hodinách NEJ a ANJ a zadefinovala spôsoby ich využívania. Mgr. Ladňáková predstavila kolegom ukážku, ako sa dá do druhého cudzieho jazyka (SPJ) alebo do výučby NAV začleniť anglický jazyk, na zdokonalenie ktorého bol jej kurz v auguste 2017 zameraný. Taktiež predstavila viaceré aktivizujúce metódy, ktoré si počas kurzu osvojila a aplikovala vo svojich vyučovacích hodinách, pričom súčasťou jej prezentácie boli aj praktické odporúčania kolegom iných predmetov, vrátane odborných, kde a ako by sa dali metódy využiť.

Dopad

V prvom rade dôsledky projektu pocítili samotní účastníci projektu nie len po stránke profesionálnej ale i osobnostnej. Zdokonalili sa v anglickom jazyku; oboznámili sa s interkultúrnym kontextom krajiny; nadobudli nové skúsenosti v oblasti cestovania a organizácie zahraničnej cesty, čo môžu využiť pri príprave zahraničných exkurzií pre študentov; zvýšili svoje sebavedomie a plynulosť pri vyjadrovaní sa v anglickom jazyku, rozšírili svoju slovnú zásobu o nové výrazy a hovorové či slangové formy. Po stránke profesionálnej si priniesli nové metodologické postupy a aktivizujúce spôsoby výučby, vďaka ktorým sa žiak stáva aktívnym tvorcom edukácie a nie je len pasívnym prijímateľom. Túto skutočnosť možno považovať aj za mimoriadny prínos pre vysielajúcu organizáciu, ktorá potvrdila, že zapojené vyučujúce obohatili výchovno-vzdelávací proces zaujímavými metódami a zapájaním rôznych IKT pomôcok či aplikácií a programov do vyučovania, na základe čoho sa zároveň zlepšil prospech študentov. Vysielajúca organizácia taktiež podčiarkla, že projekt START bol účastníkom nápomocný po jazykovej stránke, nakoľko vďaka zdokonaleniu sa v angličtine a prelomeniu bariér pri komunikácii v cudzom jazyku bolo možné v spolupráci so zahraničnými európskymi partnermi pripraviť 3 zahraničné projekty, ktoré boli v 2017 aj schválené a v súčasnosti sa realizujú. Je teda evidentné, že vďaka zdokonaleným jazykovým a komunikačným kompetenciám zúčastnených, bolo možné zlepšiť komunikáciu so zahraničnými partnermi a vytvoriť nové projekty Erasmus + KA2, pričom jeden z nich vysielajúca organizácia koordinuje, čo je pre inštitúciu nová pozícia v plánovaní a organizácii projektov Erasmus +.  
Vďaka projektu START bol dopad výsledkov badateľný hlavne na cieľových skupinách študentov a pedagogických kolegov Pro scholaris ale aj iných stredných a základných škôl. Prostredníctvom hodín, workshopov i prednášok boli motivovaní ku kvalitnejšej a aktívnejšej práci na vyučovacích hodinách. Na základe skúseností z KA1 boli uskutočnené 2 informačno-praktické semináre v spolupráci s jazykovou školou Harmony a samotnou prijímajúcou organizáciou Pilgrims, vďaka ktorej sa aj riaditelia a učitelia z iných stredných a základných škôl Žilinského samosprávneho kraja mohli dozvedieť o príležitostiach, ktoré im ponúka program Erasmus +. Na základe projektu START bola v inštitúcii PILGRIMS prezentovaná aj Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, ktorá vďaka účasti na tomto vzdelávaní nadobudla kontakty na nových potencionálnych partnerov do nasledujúcich projektov. Zároveň mohli byť prostredníctvom prezentácii účastníčok na absolvovaných kurzoch šírené aj výsledky Erasmus + KA2 s názvom YES- Young Enterpreneurs on Start, kde bola vzniknutá brožúra poskytnutná nielen organizácii Pilgrims ale i ostatným účastníkom z rôznych krajín sveta (Maďarsko, Španielsko, Česko, Portugalsko, Angola, Bulharsko, Nemecko a pod.).