Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / KURZY, ŠKOLENIA, SEMINÁRE / Semináre

Aktuálna ponuka

Daň z príjmov za rok 2015 – daňové priznanie

s JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa, Bratislava

Začiatok kalendárneho roka znamená  pripraviť  daňové priznanie k dani z príjmov. Vzhľadom na sústavné zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je to úloha veľmi náročná. Pripravený seminár nám má pomôcť túto úlohu zvládnuť.

 

02. februára 2016 (v utorok) o 09:00 hod.

(prezentácia už od 8:30 hod.)

Kongres Hotel Slovakia, Námestie Ľudovíta Štúra, 010 01 Žilina

 

Program seminára:

 

1/ Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej  osoby                                       

-       kto má povinnosť podať daňové priznanie

-       zdaniteľné príjmy

-       príjmy oslobodené od dane

-       rozdelenie zdaniteľných príjmov

-       uplatnenie daňových výdavkov

-       nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby

-       umorenie straty

-       výpočet základu dane

-       výpočet dane

-       daňový bonus

-       preddavky na daň

 

2/ Daňové priznanie k dani z príjmov  právnickej osoby                                              

-       ktorá právnická osoba nemusí podať daňové priznanie

-       príjmy oslobodené od dane

-       daňové výdavky

-       pripočítateľné položky

-       výdavky s podmienkou zaplatenia

-       pravidlá nízkej kapitalizácie

-       určenie základu dane

-       umorenie straty

-       výpočet dane

-       daňová licencia

-       zápočet daňovej licencie zaplatenej za rok 2014

-       preddavky na daň

 

3/ Odpisy hmotného majetku po novom

 

4/ Uplatnenie finančného leasingu v daňových nákladoch roku 2015

 

5/ Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016

 

6/ Informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016

 

7/ Diskusia

-       odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál

Prosíme Vás o nahlásenie Vašej účasti telefonicky: 0903 551 992 alebo e-mailom: projekty@soaza.sk

Účastnícky poplatok: 40 EUR (v cene za seminár je aj občerstvenie a písomný materiál)

Organizátor seminára nie je platcom DPH.

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

Daň z príjmov za rok 2015 – daňové priznanie

02.02.2016

 

Firma, inštitúcia............................................................................................................................

Adresa...........................................................................................................................................

IČO: ................................. DIČ: .......................................... IČDPH: ..........................................

Tel: .................................. Fax: .......................................... E-mail: ............................................

Meno a priezvisko účastníkov – pozícia:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ........... € do Oberbank na účet číslo: SK44 8370 0000 0062 1104 8829, VS: 022016, KS: 0308, (do správy pre prijímateľa uveďte názov Vašej firmy alebo Vaše meno). Vopred neprihlásení účastníci v hotovosti vo výške 43.- € priamo na seminári. 

IČO: 42224187, DIČ: 2023655854

Pri úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru odovzdáme pri prezentácii, resp. zašleme poštou.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame, pošlite prosím náhradníka.

 

Túto prihlášku považujeme za záväznú a súhlasíme s podmienkami.

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu organizácie: