Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Študijné odbory / Manažment regionálneho cestovného ruchu

6324 M MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

4-ročné denné maturitné štúdium pre absolventov 9. ročníka ZŠ

Všeobecným poslaním SOA je vzdelávať a vychovávať absolventov ekonomických odborov a všeobecného i špecializovaného zamerania, a to prioritne na oblasť cestovného ruchu vo všetkých vekových štruktúrach a participovať na celoživotnom vzdelávaní poskytovaním rôznych foriem štúdia. 

Kľúčovým poslaním školy v odbore manažment regionálneho CR je naučiť absolventa vytvárať, spropagovať, predať a riadiť predaj rôznych produktov a špeciálne produktov cestovného ruchu. Škola chce kvalitne pripraviť študentov v oblasti kľúčových kompetencií, vďaka čomu budú absolventi pripravení flexibilne reagovať na potreby trhu práce, a zároveň ich škola má vybaviť takými odbornými kompetenciami, ktoré im umožnia ihneď po skončení školy aktívne a bez ďalšieho dlhodobého zaškoľovania vstúpiť do praxe ako užitočný člen tímu zamestnávateľa. 

Základné piliere Súkromnej SOŠ Pro scholaris:

 • klientsky prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie, vzájomnej úcty a partnerstva,
 • výber kvalitných pedagógov a ich motivačné ohodnotenie,
 • individuálny a ľudský prístup pedagógov k žiakom,
 • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
 • prepojenie školy s praxou (kurzy animačných aktivít, exkurzie, prax, projekty),
 • nadštandardná výučba cudzích jazykov,
 • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
 • garancia nemennej výšky školského poplatku počas 4 rokov štúdia,
 • garancia jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok,
 • odmeňovanie vynikajúcich študentov (odpustenie časti školského poplatku, hodnotné vecné ceny za reprezentáciu školy a najlepšie ročníkové projekty),
 • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.

Absolvent má byť pripravený:

 • plynule komunikovať v oblasti verbálnej a písomnej komunikácie, a to tak v materinskom, ako aj cudzom jazyku,
 • zvládnuť všetky činnosti súvisiace so zriadením, plánovaním rozvoja, riadením ekonomických, finančných, personálnych, administratívnych a marketingových aktivít vlastného alebo zvereného podnikateľského subjektu,
 • využiť pre dosiahnutie profesionálneho úspechu získané kľúčové a odborné kompetencie v súlade s uplatnením takých vôľových a charakterových vlastností, ako sú zodpovednosť za seba a vykonanú prácu, tolerancia, cieľavedomosť, empatia, otvorenosť a čestnosť,
 • využiť v praxi cestovného ruchu získané poznatky z histórie, tradícií, kultúry a prírodných daností svojej krajiny a európskych turistických destinácií, a na základe tohto poznania s hrdosťou prezentovať svoju príslušnosť k rodine, bydlisku, škole, regiónu, národu a k svojej vlasti,
 • úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole doma i v zahraničí.

Uplatnenie absolventa:

 • samostatný organizátor festivalov, konferencií, prezentačných reklamných podujatí, športových a kultúrnych podujatí,
 • samostatný organizátor skupinovej, rodinnej a individuálnej turistiky,
 • samostatný podnikateľ v oblasti poskytovania stravovacích a ubytovacích a doplnkových služieb CR,
 • koordinátor ponuky služieb CR v regióne v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy,
 • tvorca ponuky a produktov cestovnej kancelárie, predajca, marketingový pracovník, sprievodca, delegát cestovnej kancelárie doma i v zahraničí,
 • informátor, riadiaci zamestnanec, organizátor podujatí Turistických informačných kancelárií a Informačných centier,
 • informátor, sprievodca, riadiaci a marketingový pracovník v múzeách, galériách, hradoch, zámkoch, jaskyniach, národných parkoch,
 • organizátor cestovného ruchu v regiónoch a obciach,
 • pracovník marketingových útvarov, manažér činností v strediskách CR (aquaparky, skiparky) ,
 • manažér v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach,
 • samostatný sprievodca CR,
 • vysokoškolské štúdium.

Učebný plán:

Na stiahnutie príloha dole. 

Školský poplatok a jeho použitie:

Odbor manažment regionálneho CR v Žiline zaviedla Súkromná SOŠ Pro scholaris ako prvá. Množstvo sprievodných akcií, ktoré žiaci v priebehu štúdia u nás na rozdiel od iných škôl absolvujú, nie je samoúčelným spestrením vyučovania, ale sledovaním požiadavky zamestnávateľov, aby sa žiaci už počas štúdia čo najviac dostali do kontaktu s praxou. Zároveň sme sa rozhodli nastaviť finančné parametre tak, aby sa takýchto sprievodných akcií zúčastňovali všetci žiaci, a nielen tí, ktorých rodičia majú dostatok finančných prostriedkov. Z uvedených dôvodov sme zakotvili do dohody o finančných podmienkach štúdia v odbore manažment regionálneho CR nasledovné: 
 • školský poplatok je na školský rok stanovený maximálne na 660,00 EUR,
 • výška školského poplatku sa znižuje v závislosti od dosiahnutého prospechu,
 • školský poplatok je možné bez navýšenia uhrádzať jednorazovo, v 2 alebo 4 splátkach, alebo mesačne (maximálne 55,00 EUR) ,
 • zmenu frekvencie úhrady školského poplatku stačí písomne oznámiť na SOA kedykoľvek počas štúdia,
 • garantujeme, že maximálna výška poplatku sa počas 4 rokov štúdia nezmení,
 • žiakovi škola zo školského poplatku uhrádza:
  • ubytovanie, strava a doprava na štyroch päťdňových kurzoch animačných aktivít:
   • 1. ročník – lyžovanie a snowbording,
   • 2. ročník – splavovanie Oravy a Váhu na raftových člnoch,
   • 3. ročník – kurz jazdy na koni a jachtingu na Oravskej priehrade,
   • 4. ročník – kurz vysokohorskej turistiky a alpinizmu vo Vysokých Tatrách,
  • úrazové poistenie a poistenie proti krádeži na celé štúdium,
  • bezplatný prístup na pravidelne aktualizovanú internú elektronickú databázu školy s učebnými textami, prezentáciami, testami a pod., ktorá je doplňujúcou pomôckou k učebniciam, ktoré dostáva žiak bezplatne ako na ktorejkoľvek strednej škole,
  • 50 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť,
  • 10 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť pre rodiča alebo súrodenca žiaka školy,
  • bezplatnú prípravu na certifikát Sprievodca v cestovnom ruchu,
  • anglického lektora pri vyučovaní anglického jazyka,
  • bezplatné pripojenie na wifi sieť vo všetkých priestoroch školy,
  • štandard vybavenia triedy – plastové okná, keramická tabuľa s popisom na fixky, dataprojektor resp. interaktívna tabuľa, notebook pre učiteľa,
  • nárok na bezplatné doučovanie po vyučovaní v prípade potreby a záujmu žiaka vo vybranom predmete,
  • zaheslovaný prístup rodiča k internetovej žiackej knižke dieťaťa s aktualizáciou známok každý piatok.
Pri zápise do 1. ročníka uhrádza rodič jednorazový zápisný poplatok vo výške 100,00 €. Iné poplatky škola nevyberá (na pomôcky, na ZRPŠ a pod.) s výnimkou zakúpenia učebníc cudzieho jazyka, ktoré sú pracovnými zošitmi. O účasti dieťaťa na platených zahraničných exkurziách a ponúkaných zahraničných pobytoch rozhoduje rodič podľa vlastného uváženia. 

ĎALŠIE OSOBITOSTI ŠKOLY:

Projektové vyučovanie

Osobitosťou školy je samostatný predmet projektová príprava, v rámci ktorého žiak 1. a 2. ročníka vypracúva samostatný ročníkový projekt podľa vlastného výberu témy v ľubovoľnom predmete a jeho finálnu podobu prezentuje na celoškolských obhajobách v máji. 

Žiaci 3. ročníka si losujú tému ročníkového projektu z vybraných odborných tém a jeho konečnú verziu obhajujú v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Cieľom projektovej prípravy je naučiť žiakov samostatne riešiť problémovú úlohu, dokázať pôsobivo prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti. Obhajoby ročníkových projektov sú verejné a rodičia sa ich radi zúčastňujú. 

Aktuálne témy ročníkových projektov si môžete pozrieť v sekcii „Aktuality" 

Vyučovanie cudzieho jazyka

Vyučujú sa dva cudzie jazyky. V súčasnosti je v ponuke anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk. Škola v rámci jazykového vzdelávania poskytuje:
 • 6 – 8 hodín vyučovania CJ týždenne v rámci vyučovania (absolvuje každý žiak)
 • premet Cestovný ruch v anglickom jazyku – 1 hodina týždenne – konverzačný predmet zameraný na využitie v odbornej praxi (absolvuje každý žiak)
 • kurzy CJ v rámci popoludňajších kurzov pre verejnosť - 2 hodiny týždenne (žiak si môže zvoliť)
 • jazykové certifikáty podľa ponuky našich partnerov (žiak môže absolvovať skúšku)


Ďalšie aktivity, benefity školy a informácie o účasti na projektoch MŠ SR a ESF nájdete v sekciách "O škole" / "História", "Bonusy", "Aktuality"

 


Učebný plán platný od školského roku 2017 ...Učebný plán platný od školského roku 2017
PDF dokument, veľkosť 282 kB