Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Študijné odbory / Obchodná akadémia

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA

4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov 9. ročníka ZŠ

Všeobecným poslaním školy je vzdelávať a vychovávať absolventov ekonomických odborov a všeobecného i špecializovaného zamerania, a to prioritne na oblasť cestovného ruchu vo všetkých vekových štruktúrach a participovať na celoživotnom vzdelávaní poskytovaním rôznych foriem štúdia. 

Kľúčovým poslaním školy v odbore obchodná akadémia je naučiť absolventa takým kľúčovým a odborným kompetenciám, na základe ktorých vie zriadiť a samostatne viesť vlastný podnik, firmu alebo živnosť, samostatne viesť podvojné alebo jednoduché účtovníctvo v účtovníckom softvéri, dokáže flexibilne reagovať na potreby trhu práce, a zároveň na základe týchto kompetencií môže ihneď po skončení školy aktívne a bez ďalšieho dlhodobého zaškoľovania vstúpiť do praxe ako užitočný člen tímu zamestnávateľa. 

 Základné piliere Súkromnej SOŠ Pro scholaris:

 • klientsky prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie, vzájomnej úcty a partnerstva,
 • výber kvalitných pedagógov a ich motivačné ohodnotenie,
 • individuálny a ľudský prístup pedagógov k žiakom,
 • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
 • prepojenie školy s praxou (kurzy animačných aktivít, exkurzie, prax, projekty),
 • nadštandardná výučba cudzích jazykov,
 • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
 • garancia nemennej výšky školského poplatku počas 4 rokov štúdia,
 • garancia jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok,
 • odmeňovanie vynikajúcich študentov (odpustenie časti školského poplatku, hodnotné vecné ceny za reprezentáciu školy a najlepšie ročníkové projekty),
 • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.

Absolvent má byť pripravený:

 • plynule komunikovať v oblasti verbálnej a písomnej komunikácie, a to tak v materinskom, ako aj cudzom jazyku,
 • zvládnuť všetky činnosti súvisiace so zriadením, plánovaním rozvoja, riadením ekonomických, finančných, personálnych, administratívnych a marketingových aktivít vlastného alebo zvereného podnikateľského subjektu,
 • samostatne viesť podvojné a jednoduché účtovníctvo,
 • orientovať sa v legislatívnych normách dotýkajúcich sa jeho odbornosti,
 • na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska,
 • na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch,
 • vykonávať marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím),
 • na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti,
 • úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole doma i v zahraničí.

Uplatnenie absolventa:

 • samostatný podnikateľ,
 • samostatný účtovník,
 • ekonomický, marketingový, riadiaci pracovník v súkromnej sfére, v štátnej správe alebo samospráve,
 • projektový manažér,
 • pracovník daňového úradu,
 • pracovník sekretariátu,
 • bankový úradník,
 • poisťovníctvo,
 • vysokoškolské štúdium,

Učebný plán:

Na stiahnutie dole pod textom.

Školský poplatok a jeho použitie:

Považujeme za dôležité jasne formulovať, čím bude Súkromná SOŠ Pro scholaris pri vyučovaní tohto odboru iná oproti iným žilinským školám. Na základe vykonaného prieskumu očakávaní a potrieb rodičov, žiakov a učiteľov sme sa rozhodli zakotviť do dohody o finančných podmienkach štúdia v odbore obchodná akadémia v dennej forme štúdia nasledovné:
 • školský poplatok je na školský rok stanovený na maximálne 540,00 €,
 • výška školského poplatku sa znižuje v závislosti od dosiahnutého prospechu
 • školský poplatok je možné bez navýšenia uhrádzať jednorazovo, v 2 alebo 4 splátkach, alebo mesačne (maximálne 45,00 €),
 • zmenu frekvencie úhrady školského poplatku stačí písomne oznámiť škole kedykoľvek počas štúdia,
 • garantujeme, že maximálna výška poplatku sa počas 4 rokov štúdia nezmení,
 • žiakovi sa zo školského poplatku uhrádza:
  • zakúpenie a softvérové vybavenie notebooku pre každého žiaka:
   • notebook,
   • Windows,
   • Office,
   • účtovnícky program Omega firmy Kros – školská verzia,
   • antivírový program,
   • po úspešnom ukončení štúdia si žiak môže od školy odkúpiť notebook za 1,- €
  • úrazové poistenie a poistenie proti krádeži na celé štúdium,
  • bezplatný prístup na pravidelne aktualizovanú internú elektronickú databázu školy s učebnými textami, prezentáciami, testami a pod., ktorá je doplňujúcou pomôckou k učebniciam, ktoré dostáva žiak bezplatne ako na ktorejkoľvek strednej škole,
  • 50 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť,
  • 10 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť pre rodiča alebo súrodenca žiaka školy,
  • prípravu na certifikát Sprievodca v cestovnom ruchu,
  • anglického lektora pri vyučovaní anglického jazyka,
  • bezplatné pripojenie na wifi sieť vo všetkých priestoroch školy,
  • štandard vybavenia triedy – plastové okná, keramická tabuľa s popisom na fixky, dataprojektor, notebook pre učiteľa, elektrické rozvody pre pripojenie žiackych notebookov,
  • nárok na bezplatné doučovanie po vyučovaní v prípade potreby a záujmu žiaka vo vybranom predmete,
  • zaheslovaný prístup rodiča k internetovej žiackej knižke dieťaťa s aktualizáciou známok každý piatok.


Pri zápise do 1. ročníka uhrádza rodič jednorazový zápisný poplatok vo výške 100,00 €. Iné poplatky škola nevyberá (na pomôcky, na ZRPŠ a pod.) s výnimkou zakúpenia učebníc cudzieho jazyka, ktoré sú pracovnými zošitmi. O účasti dieťaťa na platených zahraničných exkurziách a ponúkaných zahraničných pobytoch rozhoduje rodič podľa vlastného uváženia. 

ĎALŠIE OSOBITOSTI ŠKOLY:

Bez odborných PC učební

Vychádzame z presvedčenia, že čas odborných počítačových učební sa stane v krátkej budúcnosti anachronizmom. PC je už v súčasnosti takou neoddeliteľnou súčasťou nášho života a pracovných činností, že počítač nemôže byť len predmetom na výučbu jeho obsluhy, ale štandardným učebným prostriedkom využívaným vo všetkých vyučovacích predmetoch. Preto sme sa vydali cestou, ktorú považujeme za jasný trend budúcnosti: 

Notebook pre každého žiaka doma aj v škole, internet cez wifi v každej učebni!

Čo sa zmení?

 • žiak sa nesťahuje počas vyučovania z triedy do odborných učební,
 • na jednom PC pracuje stále len jeden žiak, ukladá a maže si len svoje súbory, zodpovedá si sám za stav svojho PC,
 • žiak na vlastnom PC:
  • nacvičuje základy desaťprstovej hmatovej techniky v predmete administratíva a korešpondencia
  • učí sa pracovať s balíkom Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer
  • učí sa pracovať s účtovníckym softvérom, ktorý je súčasťou výbavy PC
  • ukladá si študijné materiály a testy do PC v elektronickej podobe
 • žiak má prístup na Internet na všetkých hodinách, čím sa rozširujú možnosti metód a foriem vyučovania,
 • žiak má notebook aj doma a môže si tak všetky činnosti nacvičované v škole za rovnakých podmienok zopakovať pri domácej príprave.

Vyučovanie cudzieho jazyka

Vyučujú sa dva cudzie jazyky. V súčasnosti je v ponuke anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk. Škola v rámci jazykového vzdelávania poskytuje:

 • 6 – 8 hodín vyučovania CJ týždenne v rámci vyučovania (absolvuje každý žiak),
 • premet Odborná jazyková príprava – 2 hodiny týždenne – konverzačný predmet zameraný na využitie v odbornej praxi (absolvuje každý žiak),
 • 50 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť,
 • 10 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť pre rodiča alebo súrodenca žiaka školy,

Kurzy animačných aktivít a sprievodca CR

V prípade záujmu sa žiak odboru obchodná akadémia môže zúčastniť na ľubovoľnom kurze animačných aktivít spolu so žiakmi odboru manažment regionálneho cestovného ruchu za podmienky, že si náklady spojené s účasťou na kurze hradí v plnom rozsahu. Zároveň si aj žiak odboru obchodná akadémia môže v 3. a 4. ročníku zvoliť voliteľný predmet sprievodcovské služby a pripraviť sa jeho absolvovaním na získanie certifikátu Sprievodca v cestovnom ruchu. 

Ďalšie aktivity, benefity školy a informácie o účasti na projektoch MŠ SR a ESF nájdete v sekciách „O škole / História", „Bonusy", „Partneri", „Aktuality"

 


Učebný plán OAUčebný plán OA
PDF dokument, veľkosť 295 kB