Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Základné informácie / Základné piliere Súkromnej SOŠ Pro scholaris

Základné piliere Súkromnej SOŠ Pro scholaris

Základnými piliermi školy sú:

 • klientský prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie, vzájomnej úcty a partnerstva,
 • výber kvalitných pedagógov,
 • individuálny a ľudský prístup pedagógov k žiakom,
 • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
 • prepojenie školy s praxou,
 • nadštandardná výučba cudzích jazykov,
 • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
 • garancia nemennej výšky školského poplatku počas 4 rokov štúdia,
 • garancia jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok (viac v kategórii „bonusy"),
 • odmeňovanie vynikajúcich študentov (odpustenie časti školského poplatku, hodnotné vecné ceny za reprezentáciu školy a najlepšie ročníkové projekty),
 • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.