Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Zriaďovateľ

Zriaďovateľ


Pro scholaris

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-40340, zriaďovateľ SOA, Jarná 13, Žilina na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2013-5647/14124:2-916

Sídlo: Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca 

IČO: 42224187 

DIČ: 2023655854

Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Milata, predseda výkonného výboru


bankové spojenie: Oberbank AG, č. účtu: 6211048829/8370

dotačný účet SOA: Oberbank AG, č. účtu: 6211057127/8370


mobil: 0902 930 201

e-mail: riaditel@soaza.sk