Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Hodnotenie a školné

Zásady hodnotenia a výška školského poplatku

Základnou filozofiou je:

PLAŤ ČO NAJMENEJ, ZÍSKAŠ VIAC!

Od školského roku 2019/20 sa na základe rozhodnutia Rady školy zo dňa 26. 11. 2018 menia pravidlá úhrady školského poplatku pre žiakov, ktorí začnú na Súkromnej SOŠ Pro scholaris študovať od 1. 9. 2019. Zmyslom týchto zmien je udržať súčasnú úroveň nadštandardných služieb poskytovaných študentom školy za školský poplatok (pozri kategóriu BONUSY), avšak pritom ponechať žiakom príležitosť regulovať si výšku školského poplatku v závislosti od vlastného výkonu. V zásade platí pravidlo: Čím lepšie výsledky žiak dosahuje v prospechu, tým nižšia je mesačná výška školského poplatku. Pravdaže, platí to aj naopak: Čím menej bude žiak platiť, tým viac bude vedieť J.

Od 1. 9. 2019 je výška mesačného školského poplatku (rozpočítaná na 12 mesiacov) pre žiaka závislá od priemeru známok za uplynulý polrok nasledovne:

priemer známok  mesačný poplatok
obchodná akadémia informačné systémy a služby manažment regionálneho CR
1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
do 1,50 (vyznamenaný) 20,00 € 25,00 € 25,00 €
do 2,00 (prospel veľmi dobre) 35,00 € 40,00 € 40,00 €
nad 2,00 45,00 € 55,00 € 55,00 €


Čím lepšie sa teda bude žiak učiť, tým menej bude platiť J. Funguje to ako akési obrátené štipendium. Veríme v pozitívnu motiváciu, a toto je jedna z jej foriem. Naším cieľom nie je samoúčelné vyberanie peňazí, ale vytváranie podmienok, ktoré pomáhajú študentovi zlepšiť sa!

 

JE HODNOTENIE ZNÁMKAMI SPRAVODLIVÉ?

Robíme všetko preto, aby bolo. Spravodlivé hodnotenie okrem iného znamená, že je predvídateľné a že sú jasne stanovené jeho pravidlá.

PRAVIDLÁ KLASIFIKÁCIE

V každom predmete učiteľ v Školskom vzdelávacom programe oznamuje žiakom formy skúšania a zároveň stanovuje hodnotu známky, ktorá môže mať podľa dôležitosti váhu 1 (menej dôležitá) alebo 2 (viac dôležitá). Taktiež učiteľ určuje minimum, ktoré je potrebné pre súhrnnú polročnú klasifikáciu. V predmete Dejepis to napríklad vyzerá takto:

Formy skúšania v predmete DEJ:

forma skúšania

váha známky

Písomný test 40 min

2

Historická esej (500 slov)

2

Ústna odpoveď

2

Písomný test 10 min

1

Elektronický test

1

Aktivita na hodine

1

Prezentácia alebo projekt

1

 

Pravidlo hodnotenia: Žiak pri hodinovej dotácii predmetu DEJ 3 hodiny týždenne musí v priebehu polroka získať najmenej 3 dvojváhové a najmenej 1 jednováhovú známku. Jeho absencia zároveň nesmie byť vyššia ako 40%. (Pozn.: V skutočnosti býva priemer získaných známok za polrok pri 3 hodinovej dotácii s dvojitou váhou 5-6 a s jednotkovou váhou 3-4, teda podstatne viac, ako je požadované minimum.) Ak žiak nemôže byť hodnotený v riadnom klasifikačnom období z dôvodu, že nesplnil minimálne kritériá, musí v mimoriadnom klasifikačnom období vykonať komisionálnu skúšku za celý polrok, k čomu vďaka jasne stanoveným pravidlám dochádza len veľmi zriedkavo.

PERCENTÁ A ZNÁMKA

Žiak je pri písomnej odpovedi hodnotený percentami podľa nasledovnej škály:

Horná hranica

Dolná hranica

Známka

100%

85%

1

84%

70%

2

69%

50%

3

49%

33%

4

32%

0%

5

 

Pri ústnej odpovedi sa známka člení na „lepšiu" respektíve „slabšiu", čím sa de facto 5-stupňové hodnotenie zjemní na 10 stupňov:

Lepšia

Slabšia

Známka

100%

90%

1

80%

70%

2

60%

50%

3

45%

35%

4

30%

0%

5

 

Výsledná známka na vysvedčení sa potom stanoví váhovým priemerom dosiahnutých percent za jednotlivé čiastkové výsledky skúšania podľa stupnice pre písomné skúšanie.

Príklad:

forma skúšania

váha známky

výsledky hodnotenia %

priemer v %

vážený priemer v % (71,75x2+67,40):3

výsledná známka

Písomný test 40 min

2

93

72

58

71,75

70,30

2

Historická esej (500 slov)

2

88

63

 

Ústna odpoveď

2

100

55

45

Písomný test 10 min

1

62

 

 

67,40

Elektronický test

1

35

 

 

Aktivita na hodine

1

100

60

 

Prezentácia alebo projekt

1

80

 

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽIACKA KNIŽKA - MOBILNÁ APLIKÁCIA EDUPAGE

Rodič aj žiak majú nepretržite prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorá je pravidelne aktualizovaná každý piatok. Vďaka tomu, že elektronická žiacka knižka automaticky priebežne vypočítava vážený priemer z dosiahnutých výsledkov, má rodič aj žiak kedykoľvek okamžitú informáciu, aká výsledná známka žiakovi vychádza a môže si pohodlne zrátať, aké výsledky musí v nasledujúcom období dosiahnuť, aby si výslednú známku zlepšil, alebo aspoň udržal.

Transparentnosť takéhoto systému hodnotenia navyše odbúrava zbytočný stres pred koncom školského roka (tzv. veľké písomky) a prakticky vylučuje neobjektívnosť učiteľa pri záverečnom hodnotení žiaka za celý polrok. Hodnotenie je predvídateľné, stále prístupné a spravodlivé.

Najlepšie je stiahnuť si do smartfónu mobilnú aplikáciu EDUPAGE, Poskytuje nielen informácie o prospechu, ale aj o dochádzke. Napríklad, ak dieťa nepríde do školy, aplikácia na to automaticky upozorní rodiča bezplatnou správou.