Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Výsledky prijímacieho konania - AKTUALIZOVANÉ!!!

POSTUP PO ZÁPISE

1.   ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI – PRIJATÍ (označení zelenou)

·         Úspešne vykonali prijímaciu skúšku a splnili ostatné podmienky prijímacieho konania, po zápise sa umiestnili do 60. miesta

·         POSTUP:

Ø Škola telefonicky skontaktuje zákonných zástupcov tých uchádzačov, ktorí sa po zápise umiestnili do 60. miesta a môžu byť prijatí.

Ø Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium, ktorý sa v poradí posunul do 60. miesta si príde vyzdvihnúť na sekretariáte školy zákonný zástupca uchádzača osobne 24. mája (štvrtok) 2018 v čase od 8.00 h do 14.30 h.

Ø V tento deň bude zároveň prebiehať zápis do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019. Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť uchádzač zapísaný!

·         UPOZORNENIE:

Ø Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, je neplatné!

 

2.   ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI – POD ČIAROU (označení žltou)

·         Úspešne vykonali prijímaciu skúšku a splnili ostatné podmienky prijímacieho konania, ale ani po zápise sa neumiestnil do 60. miesta, a teda zatiaľ nemohli byť prijatí pre nedostatok miesta.

·         POSTUP:

Ø Škola týmto uchádzačom zašle poštou Rozhodnutie o neprijatí. Zákonný zástupca uchádzača môže po doručení Rozhodnutia písomne požiadať o jeho preskúmanie (odvolanie) do 15 dní na adresu školy. Ak tak zákonný zástupca uchádzača neurobí v stanovenej lehote, uchádzač definitívne vypadáva z poradia.

Ø V nasledujúcich dňoch sa bude stále priebežne aktualizovať poradie prijatých žiakov podľa toho, ako sa bude meniť stav zapísaných. Škola telefonicky vyzve zákonných zástupcov uchádzačov v poradí, aby sa prišli zapísať na voľné miesto. Ak sa uchádzač medzitým zapísal na inú školu, zákonný zástupca si tam vyzdvihne zápisný lístok, zápis zruší a príde sa zapísať na SSOŠ Pro scholaris.

·         ODPORÚČANIE: 

Ø Priebežne sledujte aktuálny stav zapísaných na webe školy, voľné miesta sa môžu meniť aj do polovice júna. Po doručení Rozhodnutia o neprijatí, napíšte žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Ø Ak bol neprijatý uchádzač prijatý na inú školu, zapíšte sa tam! Ak sa posunie poradie na našej škole, stačí na inej škole zápis zrušiť (prísť si po zápisný lístok a priniesť ho k nám.

 

3.   NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI (označení červenou)

·         Nezúčastnili sa na prijímacích skúškach v stanovenom termíne, alebo prijímaciu skúšku vykonali neúspešne – t. j. nedosiahli aspoň 25% bodov za prijímaciu skúšku, alebo nesplnili iné kritérium prijatia, alebo sa v stanovenom čase nezúčastnili zápisu.

 

PRIJÍMANIE ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV NAD STANOVENÝ POČET 60.

Vzhľadom na často sa opakujúce telefonické otázky rodičov ohľadom možnosti prijatia aj takého uchádzača, ktorý splnil všetky podmienky prijatia, ale nebolo ho možné prijať pre nedostatok miesta uvádzame nasledovné:

Počet tried, ktoré môže škola otvoriť v danom školskom roku, určuje v zmysle platnej legislatívy Žilinský samosprávny kraj, počet žiakov v triede limituje Školský zákon. ŽSK určil pre našu školu v školskom roku 2018/2019 2 triedy prvého ročníka, Školský zákon povoľuje maximálny počet žiakov v triede 31.

Na žiakov, ktorých by škola prijala nad stanovený počet tried a žiakov, škola nedostane príspevok od štátu, ktorý predstavuje cca 1.500,- € na žiaka na školský rok. Z uvedených dôvodov je možné nad stanovený počet žiakov prijať len takých uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky prijatia, a ktorí si zároveň štúdium uhradia v plnej výške v rámci školského poplatku (134,- € mesačne).


MRCR výsledky prijímacieho konania 2MRCR výsledky prijímacieho konania 2
PDF dokument, veľkosť 437 kB
ISS výsledky prijímacieho konania 2ISS výsledky prijímacieho konania 2
PDF dokument, veľkosť 468 kB
OA výsledky prijímacieho konania 2OA výsledky prijímacieho konania 2
PDF dokument, veľkosť 462 kB

Splavovanie Oravy a Váhu

Vážení rodičia, 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že výcvikový kurz Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne 28.5.2018 – 30.5.2018 na riekach Orava a Váh s ubytovaním v kempe Tília Gäceľ pri Dolnom Kubíne. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:
Viac informácií

Rozlúčka so štvrtákmi


Beseda footshop

Dňa 7. 5. nás svojou návštevou poctil Ing. Peter Hajduček - zakladateľ footshopu. Strávili sme spolu príjemne popoludnie počas ktorého nám priblížil svoje podnikanie a predstavil marketingové stratégie, ktoré radia jeho spoločnosť medzi top lídrov v predaji tenisiek. Footshop nie je len predajňa tenisiek, ale angažuje sa aj v rôznych projektoch určených pre mladých ľudí.


Riaditeľské voľno

Dňa 14. 5. 2018 bude na našej škole riaditeľské voľno. Prajeme príjemný predĺžený víkend ;)

Prípravný kurz

Dobrý deň,

 

na základe doručenej prihlášky na štúdium (v zmysle platnej legislatívy ju riaditeľ ZŠ zasiela na našu školu najneskôr do 20. apríla) zašleme následne na adresu zákonného zástupcu list – pozvánku na prijímacie skúšky a zároveň pozvánku na prípravný kurz, kde bude presne uvedené, kedy a kde sa bude kurz konať. Predbežne predpokladáme tieto termíny: 2., 3., 9. a 10. mája vždy od 15.00 do 16.30 h.

 

Želám príjemný zvyšok dňa.


Hokejová hviezdička obdivuje Kanea


2 % z daní

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri Súkromnej SOŠ Pro scholaris.
Získané peniaze budú v plnej výške využité na rozvoj našej školy, na podporu vzdelávania, mimoškolských a telovýchovných aktivít žiakov.

Pre ďalšie informácie kliknite sem...


Christmas programme at Súkromná SOŠ Pro scholaris Žilina


Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov

Gratulujeme k štvrtému miestu

Vianočný Krakov

Vzdelávame sa exkurziami vo Vianočnom čase alebo pripravujeme sa na Vianoce...


Learn2code spovedali riaditeľa

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti


ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU!

Ďakujeme za návštevu, prišlo sa na nás pozrieť 162 deviatakov :-)!


3. AO na Orave


pišqworky

V stredu, 11.10.2017, sa uskutoční školské kolo súťaže PIŠQWORKY, tak prídťe a zmerajte si sily s ostatnými! Prihlasovanie nie je potrebné, súťaž je pre všetky ročníky.
Stretneme sa o 14:20 v učebni C3


learn2code

Skvelá správa zo včera! Začíname spolupracovať s najlepšou vzdelávacou firmou v oblasti IT technológií na Slovensku. Naši žiaci absolvujú vybrané kurzy a získajú certifikát priamo od Learn2code. Kurzy budú zaradené priamo do vyučovania. Viac už čoskoro!


Celoštátne kolo Mladý účtovník 2017

S potešením vám oznamujeme výsledky 20. ročníka olympiády Mladý účtovník 2017, kde na treťom mieste sa umiestnila naša Klaudia Patzová. GRATULUJEME!!! viac na stránke: www.kros.sk/olympiada


Veľký úspech na Speaker´s Corner 2017

Róbert Kresánek, žiak 4.AO triedy, sa dňa 9.2.2017 zúčastnil Speaker´s Corner, prestížnej celoslovenskej súťaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku, organizovanej Súkromným gymnáziom v Žiline. Vo svojej kategórii zvíťazil a ako jediný študent SOŠ, v konkurencii s najlepšími slovenskými gymnazistami, sa dostal do finálového kola, kde sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Gratulujeme k výnimočnému výkonu a úspešnému umiestneniu!krátke video o našej škole