Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Výsledky prijímacieho konania

V prípade otázok kontaktujte zástupkyňu školy Mgr. Ivanu Kormancovú Kopáskovú, PhD. na t. č. 0911 564 185.
Poradie - ISSPoradie - ISS
PDF dokument, veľkosť 399 kB
Poradie - OAPoradie - OA
PDF dokument, veľkosť 392 kB
Poradie - MRCRPoradie - MRCR
PDF dokument, veľkosť 390 kB

Pokyny k maturitám

Minister školstva vydal nariadenie týkajúce sa maturitných skúšok v mimoriadnom období. Potrebné informácie nájdete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/ . Vzhľadom na termíny určené nariadením ministra oznamujeme žiakom 4. ročníka, že:
 • do 30. 4. 2020 musí byť uzatvorená klasifikácia za 2. polrok,
 • pri záverečnej klasifikácii sa bude postupovať v zmysle Zásad klasifikácie a hodnotenia prijatých pedagogickou radou,
 • do hodnotenia bude zahrnuté aj samohodnotenie takého žiaka, ktorý vyplní online dotazník samohodnotenia zaslaný cez EduPage školy
Podrobnejšie informácie o MS dostanú žiaci 4. ročníka na triednickej hodine v stredu 29. 4. 2020 v obvyklom čase. 

Usmernenie riaditeľa k veľkonočným prázdninám

V termíne od 9. do 14. apríla 2020 bude voľno v súvislosti s veľkonočnými sviatkami. V tejto súvislosti si budú všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy čerpať dovolenku a žiaci budú v režime školských prázdnin. Z uvedených dôvodov v tomto čase žiaci nedostanú žiadne pracovné zadania ani úlohy a ani nebudú skúšaní a klasifikovaní. Cieľom tohto opatrenia je, aby sme využili sviatočný čas aj na regeneráciu a oddych, všetkým nám dalo zabrať zvyknúť si na novú formu vyučovania. Okrem toho to bude príležitosť pre žiakov, ktorí zameškali svoje povinnosti za uplynulé týždne, aby si mohli doplniť a dobehnúť zameškané. Prajem Vám pokojné prežitie týchto sviatkov, venujte sa s láskou svojim blízkym v úzkom rodinnom kruhu.

Mgr. Tomáš Milata


Inkluzívny tím

Predstavujeme vám nový inklzívny tím na našej škole

Mgr. Silvia Mohlerová, školský špeciálny pedagóg
tel. 0918236507, mail: mohlerova@soaza.sk
Mgr. Zuzana Dvorská, školský psychológ
tel. 0909238378, mail: zuu.dvorska@gmail.com
Bc. Andrea Ondrušková, pedagogický asistent
ondruskovaandrea@gmail.com 0944827865
Mgr. Anna Paukovčeková, pedagogický asistent
annaajaniglosova@gmail.com 0917496151
Šutiaková Ivana, asistent učiteľa
ivusosuti@gmail.com 0907843147
Mgr. Horváthová Monika, výchovný poradca a koordinátor prevencie
horvathova007@gmail.com 0905126806

Pozor, dôležité zmeny v organizácii vyučovania a klasifikácie

Vážení rodičia, milí študenti, 
venujte prosím pozornosť priloženému PDF súboru, kde sa:
 • spresňujú a zjednodušujú pravidlá, obsah a formy vyučovania
 • upresňujú pravidlá klasifikácie
 • menia podmienky hodnotenia ročníkových projektov
 • dozviete o možnostiach podpory od nového Inkluzívneho tímu
Dúfame, že sa týmto podarí uľahčiť a zjednodušiť učenie a našu vzájomnú komunikáciu.
Zápis z porady 27.3.2020 - doležité zmeny v o ...Zápis z porady 27.3.2020 - doležité zmeny v organizácii vyučovania a klasifikácie
PDF dokument, veľkosť 283 kB

Nové informácie k organizácii školského roka

AKTUALIZOVANÉ 24. marca 2020

Milí kolegovia, milí študenti,

na úvod sa Vám chcem poďakovať za Vašu doterajšiu prácu, zvládate to výborne. 

Niekoľko vecí dnes MŠVVaŠ vyjasnilo, a tak stručne zhrniem, čo nové vieme:

 1. písomné MS - zrušené
 2. ústne MS po 2 týždňoch od otvorenia škôl
 3. prijímačky na SŠ po 2 týždňoch od otvorenia škôl
 4. Monitor 9 - zrušené
 5. Zaslanie prihlášok na SŠ - do 21. mája
 6. zatvorené školy - do odvolania
 7. ostatné presné termíny: https://www.ucimenadialku.sk/terminy/

Čo nám treba urobiť v najbližších dňoch:

 1. pokračujeme v online vyučovaní a budeme ho vylepšovať
 2. zavedieme pravidelné online TRH (triedni + jeho žiaci) v rovnakom čase, ako sú v rozvrhu (https://zoom.us)
 3. zavedieme pravidelné online porady pedagogických zamestnancov - min. 1x týždenne (https://zoom.us)
 4. v pedagogickej rade dohodneme a následne zverejníme pre žiakov, ako upravíme resp. zredukujeme učebné osnovy - obsah vyučovania
 5. v pedagogickej rade dohodneme a následne zverejníme pre žiakov, ako upravíme kritériá hodnotenia a klasifikáciu
 6. posunieme termín odovzdávania projektov v predmete PRP, rušíme obhajoby a prezentácie projektov, prácu budú posudzovať a hodnotiť konzultant a vyučujúci PRP po vzájomnej dohode - podrobnosti zverejní p. učiteľka Ladňáková
 7. od 1. 4. zavedieme online a telefonické poradenstvo pre žiakov, rodičov a učiteľov u školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky
 8. od 1. 4. zavedieme podporu pre žiakov so ŠVVP od nových asistentov učiteľa

Srdečne všetkých pozdravujem a dúfam (a želám si), že ste zdraví. 

Tomáš Milata


Informácia o prevzatí notebookov zabudnutých v škole!

Tí študenti, ktorí si počas posledných dní nechali svoj notebook v
škole, majú možnosť e-mailom požiadať zástupcu riaditeľa školy, Mgr.
Dobeša, o pridelenie času na prevzatie svojho notebooku zo školskej
skrinky. Termín na zaslanie písomnej žiadosti je do zajtra, t.j. do
nedele, 22.03.2020. V priebehu pondelka bude zverejnený zoznam žiakov
aj s časmi, kedy si môžu prísť zobrať svoj notebook. Osobné prevzatie
notebooku prebehne v utorok.

Ide o jedinú možnosť prísť si osobne prevziať svoj notebook vzhľadom
na karanténne opatrenia a dezinfekciu školských priestorov. Kto
písomne nepožiada o pridelenie svojho času, nemá prístup do budovy
školy.

INFORMÁCIA O ZMENE TERMÍNU KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK ZA 1. POLROK!

V zmysle rozhodnutí riaditeľa školy sa mali v priebehu druhej
polovice marca konať komisionálne skúšky pre žiakov, ktorých
nebolo možné za 1. polrok klasifikovať v riadnom klasifikačnom
termíne. Z objektívnych príčin, z dôvodu uzavretia škôl nie je
možné komisionálne skúšky uskutočniť v stanovených termínoch, a
preto sa ich uskutočnenie v súlade s § 56 ods. 1 a § 57 ods. 1
písm. b), resp. písm. c) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov odkladá na neurčito,
najneskôr však do klasifikačnej porady za druhý polrok. Bezodkladne
po ukončení prerušenia vyučovania v školách budú dotknutí žiaci
vyrozumení o nových termínoch prostredníctvom správy cez EduPage
školy.

Mgr. Tomáš Milata, 19. 3. 2020

PRERUŠENIE VYUČOVANIA – aktualizované 12. 3. 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. prerušuje vyučovanie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V piatok 13. 3. 2020 bude škola uzatvorená na základe predchádzajúcich opatrení.

 

SAMOŠTÚDIUM POČAS PRERUŠENIA VYUČOVANIA

Riaditeľ školy v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/) nariaďuje žiakom samoštúdium prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Pedagogickí zamestnanci v termíne od piatku 13. 3. do stredy 18. 3. 2020 zadajú žiakom prostredníctvom EduPage študijné úlohy, ktorých vypracovanie v učiteľom stanovených termínoch je pre žiakov povinným úkonom, bude kontrolované a bude súčasťou hodnotenia žiaka a jeho klasifikácie.

 

ZMENA TERMÍNOV MATURITNEJ SKÚŠKY

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Presné termíny, pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky (ústna časť MS) sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Mgr. Tomáš Milata


MIMORIADNE OPATRENIE – UZAVRETIE ŠKOLY

V nadväznosti na rozhodnutie ŽSK z 11. 3. 2020 (http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html) riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris po dohode so zriaďovateľom rozhodol o uzatvorení školy v čase od 12. 3. do 16. 3. 2020 (vrátane tohto dátumu - pondelka).

V súlade s opatreniami prijatými zo strany ÚVZ SR (http://www.uvzsr.sk/) dôrazne žiadame žiakov a zamestnancov, aby sa v čase uzavretia školy zdržiavali v maximálne možnej miere doma a obmedzili všetky osobné kontakty, najmä sa vyhýbali verejným a početným zhromaždeniam osôb.

Prosím, sledujte stránky www.soaza.sk, www.proscholaris.sk, EduPage školy resp. stránku školy na Facebooku. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

11. 3. 2020

Mgr. Tomáš Milata


OPATRENIA ŠKOLY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

 


Kam po strednej


Mikulášska kvapka krvi

Dňa 05. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Mikulášska kvapka krvi. Zúčastnilo sa 21 darcov, menovite:

Adriána Hurtajová, Sarah Bohdalová, Lenka Dupkalová, Denisa Divišová, Lenka Gérecová, Ivana Šutiaková, Klaudia Trnovcová, Stanislava Jakubčíková, Natália Kubalová, Aneta Pastorková, Adriana Mudráková, Nina Lulková, Anita Zavadzanová, Barbora Veverčíková, Janka Lamlechová, Martina Palková, Tatiana Kadašiová, Daniel Ftorek, Roman Turčan, Juraj Mýtny, Juraj Solár.

Všetkým darcom v mene celej školy a v mene NTS Žilina ďakujeme.


Imatrikulačný ples


MSI Prestige roadshow

Na Pro scholaris zavítala MSI Prestige roadshow. Študenti si v rámci podujatia mohli vyskúšať najnovšie produkty značky MSI a zasúťažiť o rôzne ceny.
Viac fotiek TU
 


Erasmus + v Bratislave

2. októbra 2019 sa pán riaditeľ, Mgr. Tomáš Milata a koordinátor projektu WISH, Mgr. Matúš Dobeš, zúčastnili výnimočnej udalosti Erasmus+ v Bratislave, aby účastníkom kontaktného seminára z 20 európskych krajín prezentovali výsledky projektových aktivít a ukážky dobrej praxe ako jediná stredná škola z celého Slovenska!


Futurikon

Naší študenti odboru ISS za spoznávaním nových možností v oblasti vedy a techniky na Žilinskej univerzite, kde si ich zároveň mohli vyskúšať a otestovať na vlastnom reálnom i virtuálnom svete. 


SŤAHUJEME SA?

Áno, od 1. augusta 2019 škola mení svoje sídlo. Sťahovanie bude prebiehať počas júla 2019.

KAM?

Na 3. poschodie Spojenej školy v Žiline - Bytčici

Nová adresa školy od 1. augusta 2019 bude:

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

PREČO?

Jednoducho preto, lebo je to výhodnejšie pre všetkých. Konkrétne:

·         Prevádzkové náklady nižšie o 1/2.

·         Nájom nižší o 2/3.

·         Veľká telocvičňa na loptové hry.

·         Vonkajšie ihrisko na loptové hry.

·         Plne vybavená veľká posilňovňa.

·         V jedálni priamo v škole obed s dvoma jedlami na výber.

·         Bufet priamo v škole.

·         Žalúzie na oknách tried.

·         Od 14. novembra 2019 pripojenie na internet cez optický kábel.

·         Všetci pod jednou strechou bez nutnosti prechádzať vonkajšími prechodmi.

·         Dopravná dostupnosť:

o   DPMŽ autobus linka č. 22 – 100 m od školy,

o   zastávka prímestskej dopravy – 100 m od školy,

o   železničná stanica Bytčica – 9 min. chôdze od školy,

ČO SA ZMENÍ?

·         Všetko vnútorné vybavenie tried ostáva.

·         Vyučovanie začne o 8:00, časy hodín budú takéto:

hodina

Od

Do

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:45

10:30

4

10:40

11:25

obed

11:25

11:55

5

11:55

12:40

6

12:45

13:30

7

13:40

14:25

 

·         Od 1. 8. 2019 sa rušia pevné telefónne linky 041/700 2 700 (1). Platné zostávajú telefónne čísla 0902 930 201 – riaditeľ a 0903 740 530 – zástupca.

·         Weby www.proscholaris.sk a www.soaza.sk zostávajú bezo zmeny, rovnako Facebook školy.

·         Všetky mailové adresy uvedené v kontaktoch zostávajú bezo zmeny.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

V priebehu júla 2019 sa v nových priestoroch uskutočňuje rekonštrukcia – oprava strechy, nové dievčenské WC, nové rozvody elektriny a internetu, opravy podláh, rekonštrukcia vstupných dverí, maľovanie... Súčasne prebieha v starých priestoroch príprava na sťahovanie – demontáž zariadenia a odpredaj prebytočného majetku.

Vítame každú formu pomoci. Časť žiakov a rodičov ochotných pomôcť so sťahovaním sa už registrovala cez triednych učiteľov a budú oslovení telefonicky, keď bude jasný 1. termín prevozu nábytku. Zatiaľ je na 99% dohodnutý termín sobota 13. 7. od 8:00, kedy máme objednané nákladné auto.

Pomôcť môžete takto:

·         Registrujte sa mailom na riaditel@soaza.sk . V maile uveďte meno, priezvisko, telefonický kontakt a dátumy, kedy môžete prísť pomôcť. Budeme vás kontaktovať podľa potreby.

·          Ak máte možnosť poskytnúť auto (dodávku, nákladné) na prevoz nábytku volajte 0902 930 201 – riaditeľ, alebo pošlite mail na riaditel@soaza.sk .

·         Sledujte Facebook školy https://www.facebook.com/S%C3%BAkromn%C3%A1-SO%C5%A0-Pro-scholaris-%C5%BDilina-64144252427/?ref=bookmarkszdieľajte ponuku prebytočného majetku na odpredaj za symbolické ceny.

ĎAKUJEME ZA POMOC A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE V NOVÝCH PRIESTOROCH 2. SEPTEMBRA!


16-ročný Denis na návšteve v ESETe alebo ako sa oplatí opýtať sa


Žilinčanka Martina spolutvorí medzinárodny projekt Silver Legacy, s ktorým postúpila v Hult Prize


Rodáčka zo Žiliny Martina Zvolenská aktuálne študuje na Hult International Business School v San Franciscu, ktorá patrí medzi popredné školy v business odbore na svete. V marci spolu s ďalšími piatimi kolegami z rôznych kútov sveta úspešne absolvovala regionálne kolo súťaže Hult Prize, ceny za sociálne podnikanie.
Celý článok nájdete kliknutím na tento odkaz.

2 % z daní

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri Súkromnej SOŠ Pro scholaris.
Získané peniaze budú v plnej výške využité na rozvoj našej školy, na podporu vzdelávania, mimoškolských a telovýchovných aktivít žiakov.

Pre ďalšie informácie kliknite sem...


Lyžiarsky 1. AC v skratke


Lyžiarsky 1. AO 2019


Speaker’s Corner 2019

Naša študentka Janka Meszárosová, z 1. ročníka (I. AC) sa prebojovala do finále celoslovenskej sútaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku Speaker’s Corner 2019 a získala nádherné 1. miesto v karegorii Juniors. Gratulujeme!


ŽENSKÁ HOKEJOVÁ REPREZENTÁCIA DO 18 ROKOV

Žilinčanky a hráčky klubu MsHKM Žilina Nikola Nemčeková spolu s Martinou Vrbinskou pomohli ženskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov k historickému výsledku. Stali sa majsterkami sveta A-skupiny 1.divízie, čím pomohli Slovensku k postupu do elitnej kategórie MS. Tento turnaj sa uskutočnil v rakúskom meste Radenthein. Na celkový triumf v Rakúsku potrebovali v nedeľu 13.januára 2019 zdolať v riadnom hracom čase rovesníčky z Nemecka, zvíťazili nad nimi hladko 5:1.


Advent v Krakowe

Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili v piatok, 14.12.2018, zahraničnej exkurzie s názvom Advent v Krakowe. Navštívili sme nielen známy hrad Wawel s renesančným nádvorím, ale aj katedrálu, historickú ulici Grodzka, Rynek Glówny so Sukiennicami a stredoveké opevnenie - Barbakan.


Mikuláš

Sv. Mikuláš (alebo aj Santa Claus) zavítal ku nám do školy aj s anjelmi, čertmi a elfami. Ďakujeme Žiackej školskej rade a Školskej kapele za príjemný čas!


Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

Celý rozhovor a VIDEO nájdete TU


Erasmus +

Milí žiaci 1. ročníka,

v stredu, 12.9.2018, sa počas triednickej hodiny (11:20-12:10) uskutoční v IPC výberové konanie účastníkov mobilít v rámci Erasmus+ do Bulharska a španielska.

Pripravte si stručnú (elektronickú) prezentáciu, ktorá zahŕňa informácie:
1. o sebe
2. zdôvodnenie, prečo sa chcem zapojiť do projektov Erasmus+
3. ktorý projekt preferujem (ELS, WISH, FITS)
4. predstaviť vlastný prínos - čím môžem/dokážem prispieť ku projektom (predstavenie vlastných zručností/možností, napr. tvorba grafických a iných materiálov, hosťovanie zahraničných študentov a pod.)

Celé výberové konanie bude realizované v anglickom jazyku vrátane samotného prezentovania žiakmi!

Pre bližšie info ku projektom kontaktujte týchto pedagógov:
Mgr. Ladňáková (ELS) - ladnakova@soaza.sk 
Mgr. Dobeš (WISH) - dobes@soaza.sk 
Mgr. Kostka Mikulová (FITS) - mikulova@soaza.sk

Využite jedinečnú šancu cestovať na SSOŠ Pro scholaris a príďte!

Tešíme sa na vás a vaše prezentácie!


Koniec šk. roka 2017/2018


Pro scholaris privítala pani predsedníčku ŽSK

V utorok 5. 6. 2018 sa na pôde Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila beseda s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurinovou. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. Pani predsedníčka ŽSK priblížila študentom svoje pôsobenie na politickej scéne Slovenska a jej cestu do regionálnej politiky. Vysvetlila tiež hlavné ciele rozvoja ŽSK na najbližšie obdobie a v závere návštevy odpovedala na zvedavé otázky študentov. Radi by sme aj touto cestou vyslovili pani Ing. Jurinovej poďakovanie za zaujímavú diskusiu a užitočne strávený čas. Držíme palce, aby sa jej plán priblížiť úrad ŽSK reálnym potrebám obyvateľov Žilinského kraja podarilo úspešne naplniť.


Rozlúčka so štvrtákmi


Beseda footshop

Dňa 7. 5. nás svojou návštevou poctil Ing. Peter Hajduček - zakladateľ footshopu. Strávili sme spolu príjemne popoludnie počas ktorého nám priblížil svoje podnikanie a predstavil marketingové stratégie, ktoré radia jeho spoločnosť medzi top lídrov v predaji tenisiek. Footshop nie je len predajňa tenisiek, ale angažuje sa aj v rôznych projektoch určených pre mladých ľudí.


Learn2code spovedali riaditeľa

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti


learn2code

Skvelá správa zo včera! Začíname spolupracovať s najlepšou vzdelávacou firmou v oblasti IT technológií na Slovensku. Naši žiaci absolvujú vybrané kurzy a získajú certifikát priamo od Learn2code. Kurzy budú zaradené priamo do vyučovania. Viac už čoskoro!


krátke video o našej škole