Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

účelové cvičenie

Dňa 22.06.2021 (v utorok) sa uskutoční pre žiakov 1. až 3. ročníka účelové cvičenie.

Stretnutie žiakov a vyučujúcich bude o 8.30 hod pred hlavnou železničnou stanicou v Žiline.

Je potrebné prísť v športovom oblečení, ako aj vo vhodnej športovej obuvi pre vykonávanie športových aktivít. Z dôvodu možného horúceho počasia upozorňujeme žiakov, aby si zobrali dostatok vody ako aj iné prípadne občerstvenie a pokrývku hlavy.

Účasť žiaka je povinná.


Splav 2021

Vážení rodičia,

Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne 24.5.2021 – 26.5.2021 na riekach Orava a Váh. Kurz sa bude konať formou dennej dochádzky. Preprava bude zabezpečená autami.   

Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

VOĽNÉ MIESTA PRE PRIJATIE V 2. KOLE - AKTUALIZOVANÉ

Po zápise v dňoch 17. a 18. mája 2021 škola eviduje nasledovné voľné miesta pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/22:

6317 M obchodná akadémia - 8 voľných miest

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - 2 voľné miesta

7237 M informačné systémy a služby - naplnený stav

Záujemcovia o prijatie na voľné miesta si môžu podať prihlášku do 2. kola prijímacieho konania na tlačive, ktoré vydá a potvrdí základná škola. Prihlášky do 2. kola je potrebné doručiť na adresu školy najneskôr do 11. júna, prijímacia skúška sa uskutoční v utorok 22. júna 2021. V 2. kole platia rovnaké kritériá prijatia ako v 1. kole.

Uchádzačom, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku v 1. kole a neboli prijatí pre nedostatok miesta, odporúčame čím skôr doručiť na adresu našej školy odvolanie voči neprijatiu. V prípade, ak niektorí zapísaní uchádzači dodatočne zrušia svoj zápis, bude možné na ich miesto prijať tých, ktorí sa odvolali.

Súčasne upozorňujeme uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku v 1. kole a neboli prijatí pre nedostatok miesta na odbor informačné systémy a služby, na možnosť písomne požiadať o prijatie na voľné miesta v inom odbore (obchodná akadémia alebo manažment regionálneho cestovného ruchu.


Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov

Informácie o ďalšom postupe po vykonaní prijímacích skúšok 

Úspešní uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a zároveň sa umiestnili v poradí do počtu stanoveného škole zo strany VÚC Žilina, si prostredníctvom svojich zákonných zástupcov prevezmú Rozhodnutie o prijatí o s o b n e v dňoch

 17. mája (pondelok) a 18. mája (utorok) 2021 v čase od 8.30 h do 17.00 h

v knižnici školy.

V týchto dňoch bude zároveň prebiehať zápis do I. ročníka na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou Zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola resp. Potvrdenie o nastúpení na štúdium. Potvrdenie môže byť poslané aj elektronicky prostredníctvom EduPage. Bez Zápisného lístka alebo Potvrdenia o nastúpení na štúdium nemôže byť uchádzač zapísaný.

Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 € v hotovosti do pokladne školy. Zápisné je možné uhradiť aj pred zápisom prevodom alebo vkladom na účet školy vo VÚB, a. s. č.: SK47 0200 0000 0026 3079 9151. Doklad o úhrade prevodom alebo vkladom je potrebné priniesť so sebou na zápis, bez úhrady zápisného nie je možné žiaka zapísať. Zápisné je administratívny poplatok a pri prípadnom neskoršom zrušení zápisu sa nevracia.

Ak sa uchádzač v termíne zápisu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v SŠ, v zmysle § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stráca účinnosť a je neplatné.

Podľa výsledkov zápisu (skutočného počtu zapísaných) škola vo večerných hodinách v utorok 18. mája 2021 zverejní na svojej webovej stránke počet voľných miest na jednotlivé odbory a nasledujúci deň bude telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu ďalších uchádzačov v poradí a ponúkne im možnosť dodatočného zápisu.

ISSISS
PDF dokument, veľkosť 419 kB
OAOA
PDF dokument, veľkosť 405 kB
MRCRMRCR
PDF dokument, veľkosť 402 kB

Návrat do školy

Milí študenti,

to na čo sme tak dlho čakali, je nakoniec tu. Veľmi sa tešíme sa, že od budúceho utorka sa konečne opäť stretneme v škole.

Pondelok (10. 5.) – v škole prebiehajú prijímacie skúšky:  1. – 4. ročník sa učia dištančne

Utorok – piatok: 1. – 3. ročník sa učia prezenčne, 4. ročník dištančne

Od utorka 11. 5. bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, ktorý platil pred covidovým obdobím od začiatku školského roka. Počas prvého týždňa prezenčného vyučovania učitelia nebudú žiakov skúšať ani klasifikovať. Informácie o možnosti stravovania v školskej jedálni zatiaľ nemáme, akonáhle sa však dozvieme niečo nové, budeme vás informovať.

Test sa od žiakov nevyžaduje, v budove školy však musia mať žiaci aj učitelia prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

Súvislá dvojtýždňová prax žiakov 3. ročníka sa uskutoční v termíne 24. 5. - 4. 6.

Dovidenia v škole!


Opatrenia počas prijímacieho konania

Vážení rodičia uchádzača o štúdium,

dovoľujeme si Vás zdvorilo upozorniť na podmienky pre konanie prijímacích skúšok, ktoré sú nariadené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Riaditeľ strednej školy zároveň primerane upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva:

a) Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky.

b) Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

c) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

d) V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

e) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

f) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

g) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

 

Za ich akceptovanie Vám ďakujeme.


Prípravný kurz

Milí záujemcovia o štúdium na našej škole, pozývame vás na bezplatný prípravný online kurz, ktorý sa uskutoční v termínoch 21. 4. 2021, 22. 4. 2021 a 28. 4. 2021, 29. 2021, vždy v čase od 15:00 do 16:30.

Podrobné informácie vám boli zaslané mailom.

Tešíme sa na naše stretnutie.


Maturita 2021

oznamujeme Vám, že dnes bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 č. 2021/11902:1-A1810 z 22. 03.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf ).

Vážení rodičia a študenti

na základe dnešného rokovania vedenia školy so zriaďovateľom, rokovania pedagogickej rady a na základe komunikácie so žiakmi a rodičmi 4. ročníka, ako aj po zvážení technických možností prípravy testovania žiakov a zamestnancov, ďalej s ohľadom na fakt, že od 15. 2. 2021 začínajú jarné prázdniny Vám oznamujem, že

nasledujúci týždeň od 8. do 13. 2. 2021 celá škola (vrátane 4. ročníka) pokračuje v dištančnom vzdelávaní a vyučovanie prezenčnou formou sa pre žiakov 4. ročníka začne až po jarných prázdninách - v pondelok 22. 2. 2021. Ostatné ročníky predbežne pokračujú v dištančnej forme aj po tomto termíne.

Zároveň sa vedenie školy pokúsi po tretí raz vybaviť termín na pretestovanie žiakov 4. ročníka a zamestnancov v priestoroch školy tak, aby boli otestovaní počas víkendu 20. - 21. 2. 2021 pred začiatkom vyučovania po jarných prázdninách, ktoré predpokladáme v pondelok 22. 2. 2021. Ak sa to nepodarí, škola to neodkladne oznámi cez EduPage a žiaci 4. ročníka a učitelia sa dajú pretestovať individuálne na dostupných MOM.

Prípadné otázky a nejasnosti rád ozrejmím na tel. čísle 0902 930 201.


DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE POKRAČUJE

Pro scholalis, o. z., zriaďovateľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, po vzájomnej dohode s vedením školy, po konzultácii so zástupcami odboru školstva ŽSK a po posúdení podmienok návratu do školských lavíc uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č. 32/2020 zo dňa 4. 12. 2020 (https://www.minedu.sk/data/att/18095.pdf) s poľutovaním oznamuje, že

škola v súčasnosti nemá vytvorené reálne podmienky na znovuotvorenie prezenčného vyučovania podľa dikcie vyššie uvedenej vyhlášky.

Najmä nie je zrejmé kto, kedy, akým spôsobom a z akých finančných prostriedkov zabezpečí pretestovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov.

Vzhľadom na fakt, že do vianočných prázdnin ostávajú len 2 týždne, a aj v prípade bezproblémovej a logisticky dobre zvládnutej organizácie pretestovania v zmysle platnej vyhlášky by celý proces trval najmenej 5 – 7 dní, nevidíme otvorenie školy ešte pred vianočnými prázdninami ako zmysluplné a efektívne, a preto zotrvávame v doterajšom dištančnom vzdelávaní.

Je nám to úprimne ľúto a dúfame, že sa v triedach stretneme čo najskôr v novom roku.

Mgr. Tomáš Milata


Olympiáda ANJ

Milí priatelia, radi by sme Vám sprostredkovali výsledky školského kola Olympiády z anglického jazyka, ktorá sa aj napriek súčasnej situácii uskutočnila online formou. Medzi najúspešnejších študentov v písomnej aj ústnej časti patria: Gérecová Lenka 4.AC - 1.miesto, Alexander Bučo 1.IC - 2.miesto a Michal Šubert 3.AC - 3.miesto. Srdečne gratulujeme.

Dávame do pozornosti voľné učebne počas vyučovania

Študovne počas voľných VH - 2020-2021

Hodnotenie PISA žiakov našej školy 2018

sprava_skola_0108024_mat-pages-8-11sprava_skola_0108024_mat-pages-8-11
PDF dokument, veľkosť 823 kB

Slávnostné ukončenie šk. roka

Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 30. 6. 2020 o 9:00 v triedach.


Certifikát animátora

NOVINKA!Študuj cestovný ruch u nás, absolvuj školenie a prax v CK Wachuba, ktorá je náš dlhoročný partner a získaj CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU.


Splav 2020

Vážení rodičia,

 Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne  22.6.2020 – 24.6.2020 na riekach Orava a Váh. Kurz bude organizovaný formou dennej dochádzky. Doprava je zabezpečená osobnými autami. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

Inkluzívny tím

Predstavujeme vám nový inklzívny tím na našej škole

Mgr. Silvia Mohlerová, školský špeciálny pedagóg
tel. 0918236507, mail: mohlerova@soaza.sk
Mgr. Zuzana Dvorská, školský psychológ
tel. 0909238378, mail: zuu.dvorska@gmail.com
Bc. Andrea Ondrušková, pedagogický asistent
ondruskovaandrea@gmail.com 0944827865
Mgr. Anna Paukovčeková, pedagogický asistent
annaajaniglosova@gmail.com 0917496151
Jančíková Ivana, asistent učiteľa
ivusosuti@gmail.com 0907843147
Mgr. Horváthová Monika, výchovný poradca a koordinátor prevencie
horvathova007@gmail.com 0905126806

Kam po strednej


Mikulášska kvapka krvi

Dňa 05. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Mikulášska kvapka krvi. Zúčastnilo sa 21 darcov, menovite:

Adriána Hurtajová, Sarah Bohdalová, Lenka Dupkalová, Denisa Divišová, Lenka Gérecová, Ivana Šutiaková, Klaudia Trnovcová, Stanislava Jakubčíková, Natália Kubalová, Aneta Pastorková, Adriana Mudráková, Nina Lulková, Anita Zavadzanová, Barbora Veverčíková, Janka Lamlechová, Martina Palková, Tatiana Kadašiová, Daniel Ftorek, Roman Turčan, Juraj Mýtny, Juraj Solár.

Všetkým darcom v mene celej školy a v mene NTS Žilina ďakujeme.


Imatrikulačný ples


MSI Prestige roadshow

Na Pro scholaris zavítala MSI Prestige roadshow. Študenti si v rámci podujatia mohli vyskúšať najnovšie produkty značky MSI a zasúťažiť o rôzne ceny.
Viac fotiek TU
 


Erasmus + v Bratislave

2. októbra 2019 sa pán riaditeľ, Mgr. Tomáš Milata a koordinátor projektu WISH, Mgr. Matúš Dobeš, zúčastnili výnimočnej udalosti Erasmus+ v Bratislave, aby účastníkom kontaktného seminára z 20 európskych krajín prezentovali výsledky projektových aktivít a ukážky dobrej praxe ako jediná stredná škola z celého Slovenska!


Futurikon

Naší študenti odboru ISS za spoznávaním nových možností v oblasti vedy a techniky na Žilinskej univerzite, kde si ich zároveň mohli vyskúšať a otestovať na vlastnom reálnom i virtuálnom svete. 


SŤAHUJEME SA?

Áno, od 1. augusta 2019 škola mení svoje sídlo. Sťahovanie bude prebiehať počas júla 2019.

KAM?

Na 3. poschodie Spojenej školy v Žiline - Bytčici

Nová adresa školy od 1. augusta 2019 bude:

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

PREČO?

Jednoducho preto, lebo je to výhodnejšie pre všetkých. Konkrétne:

·         Prevádzkové náklady nižšie o 1/2.

·         Nájom nižší o 2/3.

·         Veľká telocvičňa na loptové hry.

·         Vonkajšie ihrisko na loptové hry.

·         Plne vybavená veľká posilňovňa.

·         V jedálni priamo v škole obed s dvoma jedlami na výber.

·         Bufet priamo v škole.

·         Žalúzie na oknách tried.

·         Od 14. novembra 2019 pripojenie na internet cez optický kábel.

·         Všetci pod jednou strechou bez nutnosti prechádzať vonkajšími prechodmi.

·         Dopravná dostupnosť:

o   DPMŽ autobus linka č. 22 – 100 m od školy,

o   zastávka prímestskej dopravy – 100 m od školy,

o   železničná stanica Bytčica – 9 min. chôdze od školy,

ČO SA ZMENÍ?

·         Všetko vnútorné vybavenie tried ostáva.

·         Vyučovanie začne o 8:00, časy hodín budú takéto:

hodina

Od

Do

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:45

10:30

4

10:40

11:25

obed

11:25

11:55

5

11:55

12:40

6

12:45

13:30

7

13:40

14:25

 

·         Od 1. 8. 2019 sa rušia pevné telefónne linky 041/700 2 700 (1). Platné zostávajú telefónne čísla 0902 930 201 – riaditeľ a 0903 740 530 – zástupca.

·         Weby www.proscholaris.sk a www.soaza.sk zostávajú bezo zmeny, rovnako Facebook školy.

·         Všetky mailové adresy uvedené v kontaktoch zostávajú bezo zmeny.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

V priebehu júla 2019 sa v nových priestoroch uskutočňuje rekonštrukcia – oprava strechy, nové dievčenské WC, nové rozvody elektriny a internetu, opravy podláh, rekonštrukcia vstupných dverí, maľovanie... Súčasne prebieha v starých priestoroch príprava na sťahovanie – demontáž zariadenia a odpredaj prebytočného majetku.

Vítame každú formu pomoci. Časť žiakov a rodičov ochotných pomôcť so sťahovaním sa už registrovala cez triednych učiteľov a budú oslovení telefonicky, keď bude jasný 1. termín prevozu nábytku. Zatiaľ je na 99% dohodnutý termín sobota 13. 7. od 8:00, kedy máme objednané nákladné auto.

Pomôcť môžete takto:

·         Registrujte sa mailom na riaditel@soaza.sk . V maile uveďte meno, priezvisko, telefonický kontakt a dátumy, kedy môžete prísť pomôcť. Budeme vás kontaktovať podľa potreby.

·          Ak máte možnosť poskytnúť auto (dodávku, nákladné) na prevoz nábytku volajte 0902 930 201 – riaditeľ, alebo pošlite mail na riaditel@soaza.sk .

·         Sledujte Facebook školy https://www.facebook.com/S%C3%BAkromn%C3%A1-SO%C5%A0-Pro-scholaris-%C5%BDilina-64144252427/?ref=bookmarkszdieľajte ponuku prebytočného majetku na odpredaj za symbolické ceny.

ĎAKUJEME ZA POMOC A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE V NOVÝCH PRIESTOROCH 2. SEPTEMBRA!


16-ročný Denis na návšteve v ESETe alebo ako sa oplatí opýtať sa


Žilinčanka Martina spolutvorí medzinárodny projekt Silver Legacy, s ktorým postúpila v Hult Prize


Rodáčka zo Žiliny Martina Zvolenská aktuálne študuje na Hult International Business School v San Franciscu, ktorá patrí medzi popredné školy v business odbore na svete. V marci spolu s ďalšími piatimi kolegami z rôznych kútov sveta úspešne absolvovala regionálne kolo súťaže Hult Prize, ceny za sociálne podnikanie.
Celý článok nájdete kliknutím na tento odkaz.

2 % z daní

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri Súkromnej SOŠ Pro scholaris.
Získané peniaze budú v plnej výške využité na rozvoj našej školy, na podporu vzdelávania, mimoškolských a telovýchovných aktivít žiakov.

Pre ďalšie informácie kliknite sem...


Lyžiarsky 1. AC v skratke


Lyžiarsky 1. AO 2019


Speaker’s Corner 2019

Naša študentka Janka Meszárosová, z 1. ročníka (I. AC) sa prebojovala do finále celoslovenskej sútaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku Speaker’s Corner 2019 a získala nádherné 1. miesto v karegorii Juniors. Gratulujeme!


ŽENSKÁ HOKEJOVÁ REPREZENTÁCIA DO 18 ROKOV

Žilinčanky a hráčky klubu MsHKM Žilina Nikola Nemčeková spolu s Martinou Vrbinskou pomohli ženskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov k historickému výsledku. Stali sa majsterkami sveta A-skupiny 1.divízie, čím pomohli Slovensku k postupu do elitnej kategórie MS. Tento turnaj sa uskutočnil v rakúskom meste Radenthein. Na celkový triumf v Rakúsku potrebovali v nedeľu 13.januára 2019 zdolať v riadnom hracom čase rovesníčky z Nemecka, zvíťazili nad nimi hladko 5:1.


Advent v Krakowe

Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili v piatok, 14.12.2018, zahraničnej exkurzie s názvom Advent v Krakowe. Navštívili sme nielen známy hrad Wawel s renesančným nádvorím, ale aj katedrálu, historickú ulici Grodzka, Rynek Glówny so Sukiennicami a stredoveké opevnenie - Barbakan.


Mikuláš

Sv. Mikuláš (alebo aj Santa Claus) zavítal ku nám do školy aj s anjelmi, čertmi a elfami. Ďakujeme Žiackej školskej rade a Školskej kapele za príjemný čas!


Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

Celý rozhovor a VIDEO nájdete TU


Erasmus +

Milí žiaci 1. ročníka,

v stredu, 12.9.2018, sa počas triednickej hodiny (11:20-12:10) uskutoční v IPC výberové konanie účastníkov mobilít v rámci Erasmus+ do Bulharska a španielska.

Pripravte si stručnú (elektronickú) prezentáciu, ktorá zahŕňa informácie:
1. o sebe
2. zdôvodnenie, prečo sa chcem zapojiť do projektov Erasmus+
3. ktorý projekt preferujem (ELS, WISH, FITS)
4. predstaviť vlastný prínos - čím môžem/dokážem prispieť ku projektom (predstavenie vlastných zručností/možností, napr. tvorba grafických a iných materiálov, hosťovanie zahraničných študentov a pod.)

Celé výberové konanie bude realizované v anglickom jazyku vrátane samotného prezentovania žiakmi!

Pre bližšie info ku projektom kontaktujte týchto pedagógov:
Mgr. Ladňáková (ELS) - ladnakova@soaza.sk 
Mgr. Dobeš (WISH) - dobes@soaza.sk 
Mgr. Kostka Mikulová (FITS) - mikulova@soaza.sk

Využite jedinečnú šancu cestovať na SSOŠ Pro scholaris a príďte!

Tešíme sa na vás a vaše prezentácie!


Koniec šk. roka 2017/2018


Pro scholaris privítala pani predsedníčku ŽSK

V utorok 5. 6. 2018 sa na pôde Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila beseda s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurinovou. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. Pani predsedníčka ŽSK priblížila študentom svoje pôsobenie na politickej scéne Slovenska a jej cestu do regionálnej politiky. Vysvetlila tiež hlavné ciele rozvoja ŽSK na najbližšie obdobie a v závere návštevy odpovedala na zvedavé otázky študentov. Radi by sme aj touto cestou vyslovili pani Ing. Jurinovej poďakovanie za zaujímavú diskusiu a užitočne strávený čas. Držíme palce, aby sa jej plán priblížiť úrad ŽSK reálnym potrebám obyvateľov Žilinského kraja podarilo úspešne naplniť.


Rozlúčka so štvrtákmi


Beseda footshop

Dňa 7. 5. nás svojou návštevou poctil Ing. Peter Hajduček - zakladateľ footshopu. Strávili sme spolu príjemne popoludnie počas ktorého nám priblížil svoje podnikanie a predstavil marketingové stratégie, ktoré radia jeho spoločnosť medzi top lídrov v predaji tenisiek. Footshop nie je len predajňa tenisiek, ale angažuje sa aj v rôznych projektoch určených pre mladých ľudí.


Learn2code spovedali riaditeľa

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti


learn2code

Skvelá správa zo včera! Začíname spolupracovať s najlepšou vzdelávacou firmou v oblasti IT technológií na Slovensku. Naši žiaci absolvujú vybrané kurzy a získajú certifikát priamo od Learn2code. Kurzy budú zaradené priamo do vyučovania. Viac už čoskoro!


krátke video o našej škole