Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

2. kolo prijímacieho konania

2. kolo PS - podmienky_20232. kolo PS - podmienky_2023
PDF dokument, veľkosť 133 kB

výsledky prijímacích skúšok 2023/2024

Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium si po vyhodnotení prijímacieho konania príde
vyzdvihnúť v sídle školy zákonný zástupca uchádzača o s o b n e v dňoch 22. mája
(pondelok) alebo 24. mája (streda) 2023 v čase od 8.30 h do 17.00 h.
V týchto dňoch bude
zároveň prebiehať zápis do 1. ročníka na šk. rok 2023/2024. Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou na zápis do 1. ročníka písomné potvrdenie prijatia podpísané oboma zákonnými zástupcami.

Toto potvrdenie je potrebné nahrať i na edupage našej školy: https://soaza.edupage.org/
Bez písomného potvrdenia prijatia podpísaného oboma zákonnými zástupcami nemôže byť uchádzač zapísaný na štúdium.
Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 €.
Zápisné je administratívny poplatok a nevracia ani v prípade, ak uchádzač nakoniec na
štúdium do tunajšej školy nenastúpi.
Rozhodnutie o prijatí, ktoré zákonní zástupcovia písomne nepotvrdia a toto potvrdenie
nedoručia škole najneskôr do 24. mája 2023 do 23:59 h, stráca platnosť!

Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdiumPotvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
PDF dokument, veľkosť 229 kB
ISS - webISS - web
PDF dokument, veľkosť 421 kB
MRCR - webMRCR - web
PDF dokument, veľkosť 405 kB
OA - webOA - web
PDF dokument, veľkosť 400 kB

Deň otvorených dverí

SSOŠ Pro scholaris pripravila pestrý program plný zaujímavých a netradičných aktivít pre záujemcov o štúdium a ich rodičov. Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí v stredu 16. novembra v čase od 9:00 do 17:00h!


SAAIC – Erasmusplus SK

Tak a je to tu! Získali sme Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie!!!!! Naša škola patrí medzi TOP školy v Európe, ktoré sa zapojili do programu Erasmus+. Túto cenu si pôjdeme prevziať priamo do Bruselu 26.10.2022.

pozri viac >>>


ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA POZNÁVACIEHO ZÁJAZDU

Organizačné zabezpečenie ChorvátskoOrganizačné zabezpečenie Chorvátsko
PDF dokument, veľkosť 299 kB

sociálne štipendium

sociálne-štipendium-2022_2023sociálne-štipendium-2022_2023
PDF dokument, veľkosť 527 kB

Školská jedáleň

Vážení rodičia, žiaci,

obedy v školskej výdajnej jedálni sa budú vydávať od 08. 09. 2022. Cena stravného lístka je 1,81 €.
Stravu prosíme uhradiť na číslo účtu: SK39 0200 0000 0041 9072 5456. Do poznámky uvádzajte meno, priezvisko a triedu žiaka.

Zajtra si už žiaci môžu vyzdvihnúť lístky u p. Jančíkovej a následne si opečiatkovať lístok na štvrtok. Je potrebné predložiť doklad o úhrade stravných lístkov.

Vážení rodičia, vážení žiaci,

pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) treba predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č. 1).
Keďže škola  používa EduPage, Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete v časti Žiadosti a vyhlásenia – prosíme Vás o vyplnenie a odoslanie. V prípade problému s prihlásením sa na EduPage, posielame tlačivo  v prílohe tejto správy (Príloha č. 1).
Ak žiak nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, je potrebné  umiestniť ho do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon"), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.
Príloha č. 1Príloha č. 1
PDF dokument, veľkosť 144 kB

Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole prijímacieho konania

OA - web - po 2. koleOA - web - po 2. kole
PDF dokument, veľkosť 397 kB

Výsledky prijímacieho konania - 3. 6. 2022 AKTUALIZOVANÉ !!!

OA - web - po odvolaní 5 (1)OA - web - po odvolaní 5 (1)
PDF dokument, veľkosť 407 kB
MRCR - web - po odvolaní 3MRCR - web - po odvolaní 3
PDF dokument, veľkosť 406 kB
ISS - web - po odvolaní 3ISS - web - po odvolaní 3
PDF dokument, veľkosť 420 kB

Certifikát animátora

NOVINKA!Študuj cestovný ruch u nás, absolvuj školenie a prax v CK Wachuba, ktorá je náš dlhoročný partner a získaj CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU.


Erasmus + v Bratislave

2. októbra 2019 sa pán riaditeľ, Mgr. Tomáš Milata a koordinátor projektu WISH, Mgr. Matúš Dobeš, zúčastnili výnimočnej udalosti Erasmus+ v Bratislave, aby účastníkom kontaktného seminára z 20 európskych krajín prezentovali výsledky projektových aktivít a ukážky dobrej praxe ako jediná stredná škola z celého Slovenska!


Futurikon

Naší študenti odboru ISS za spoznávaním nových možností v oblasti vedy a techniky na Žilinskej univerzite, kde si ich zároveň mohli vyskúšať a otestovať na vlastnom reálnom i virtuálnom svete. 


Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

Celý rozhovor a VIDEO nájdete TU


Learn2code spovedali riaditeľa

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti


learn2code

Skvelá správa zo včera! Začíname spolupracovať s najlepšou vzdelávacou firmou v oblasti IT technológií na Slovensku. Naši žiaci absolvujú vybrané kurzy a získajú certifikát priamo od Learn2code. Kurzy budú zaradené priamo do vyučovania. Viac už čoskoro!


krátke video o našej škole