Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Bonusy

Bonusy

Notebook pre študenta Obchodnej akadémie a Informačných systémov a služieb

Žiak odboru obchodná akadémia alebo informačné systémy a služby dostane vlastný notebook s:
 • operačným systémom Windows
 • balíkom Office
 • účtovníckym programom Omega od firmy KROS
 • výučbovým programom na písanie na stroji desaťprstovou hmatovou technikou
 • antivírovým programom NOD
 • pripojením na wifi sieť
 • notebook škola zapožičiava žiakovi na prácu v škole i doma
 • po úspešnom ukončení štúdia si žiak môže notebook odkúpiť za symbolické 1,00 €
Výhody: 
 • každý žiak pracuje na svojom PC
 • počas 4 rokov štúdia si žiak zhromaždí všetky študijné materiály v elektronickej podobe
 • žiak môže doma pokračovať v práci, ktorú začal v škole
 • žiak má prístup k ekonomickému softvéru aj pri domácej príprave
 • žiak a učiteľ môžu využívať elektronickú komunikáciu a e-learning 

Online kurzy Learn2code integrované do vyučovania

Žiak odboru informačné systémy a služby:
 • absolvuje e-learningové online kurzy Learn2code v rámci vyučovania
 • kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR
 • za každý úspešne absolvovaný kurz získava Osvedčenie
 • kurzy sú zamerané na:
  • programovanie v JAVA
  • programovanie v ďalšom jazyku 
  • programovanie mobilných aplikácií
  • tvorbu web stránok
  • internetový marketing so zacielením na sociálne siete
  • tvorbu a správu databáz
  • tvorbu a správu e-shopu
 • kurzy sú hradené zo školského poplatku
 • viac na www.learn2code.sk

IT laboratórium

Žiaci odboru informačné systémy a služby dostanú od 1. 9. 2018 k dispozícii IT laboratórium na:
 • praktickú výučbu zloženia PC
 • vyučovanie graficky náročných programov na špičkových PC
 • rozvoj logického a algoritmického myslenia - súpravy robotického Lega, 2D a 3D puzzle, šach, PC hry na rozvoj programovacích zručností

Kurzy animačných aktivít nielen pre študenta Manažmentu regionálneho CR

Škola žiakovi odboru manažment regionálneho cestovného ruchu plne uhrádza ubytovanie, stravu a dopravu na kurzoch animačných aktivít:
 • 1. ročník – lyžovanie a snowbording
 • 2. ročník – splavovanie Oravy a Váhu na raftových člnoch
 • 3. ročník – kurz jazdy na koni a jachtingu na Oravskej priehrade
 • 4. ročník – kurz vysokohorskej turistiky a alpinizmu vo Vysokých Tatrách

Poistenie úrazu a krádeže

 • žiak školy je počas celého štúdia poistený školou pre prípad úrazu alebo krádeže
 • poistenie je zahrnuté v školskom poplatku

50 % zľava na všetky kurzy organizované školou alebo jej zriaďovateľom Pro scholaris

 • žiak denného štúdia má nárok na 50% zľavu na všetky kurzy organizované školou alebo Pro scholaris pre verejnosť v popoludňajších hodinách
 • rodičia a súrodenci žiaka školy majú nárok na 10% zľavu na všetky kurzy organizované školou alebo Pro scholaris pre verejnosť v popoludňajších hodinách
 • ide o kurzy akreditované MŠVVaŠ SR, a preto oprávňujú majiteľa certifikátu vykonávať tieto profesie v rámci živnosti, alebo ako zamestnanec
 • absolvovaním kurzov si absolvent otvorí ďalšie možnosti uplatnenia
 • akreditované kurzy:
  • Kaderník / kaderníčka
  • Kozmetik / kozmetička
  • Manikér / manekírka
  • Pedikér / pedikérka
  • Lektor
  • Sprievodca cestovného ruchu
  • Účtovník 

Pre žiakov Manažmentu regionálneho CR Kurz Sprievodcu v cestovnom ruchu - zdarma

 • škola poskytuje pre verejnosť kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR Sprievodca CR (viac v sekcii "KURZY")
 • cena kurzu je stanovená v závislosti od počtu frekventantov na 450,00 - 500,00 € 
 • žiak Manažmentu regionálneho CR, ktorý si zvolí v 3. a 4. ročníku voliteľný predmet Sprievodcovské služby a absolvuje Kurzy animačných aktivít, ktoré sú bezplatnou súčasťou štúdia, absolvuje kurz Sprievocu v CR v rámci vyučovania
 • záverečné skúšky žiak vykoná po maturitnej skúške 
 • Certifikát Sprievodca v CR umožňuje vykonávať sprievodcovské služby pre všetky cestovné kancelárie a agentúry

Kurz Vodca malého plavidla - zľava 100,00 €

 • škola spolupracuje s Klubom športového jachtingu Žilina (pozri sekciu "PARTNERI")
 • na základe partnerstva s klubom, poskytuje klub pre žiakov školy zľavu z ceny kurzy Vodca malého plavidla vo výške 100,00 €  
 • získané oprávnenie Vodca malého plavidla oprávňuje k vedeniu lode, plachetnice, motorového člna a vodného skútra na území celej Európy

Bezplatné doučovanie

 • žiak denného štúdia má nárok na bezplatné doučovanie v popoludňajších hodinách. Cieľom doučovania je umožniť žiakovi zopakovanie učiva, zdokonalenie v predmete resp. zjednodušenie adaptačného obdobia po dlhodobej PN. Doučovanie sa koná po dohode s vyučujúcim daného predmetu podľa potreby a záujmu žiaka.

Bezplatný prístup do intranetu školy - sekcia "ŠTÚDIUM"

 • každý žiak školy a jeho rodičia mjú počas celého štúdia nárok na bezplatný prístup k študijným materiálom, prezentáciám, fotkám, videám, interaktívnym učebným pomôckam, elektronickým testom a e-learningu v rámci webovej aplikácie www.soaza.sk.
 • elektronická žiacka knižka aktualizovaná 1x týždenne - prístupné žiakom a rodičom online nepretržite
 • elektronická triedna kniha - suplovanie, absencia - prístupné žiakom a rodičom online nepretržite

Native speaker v každej triede

 • Každá trieda denného štúdia má vyučovanie s native speakerom – vyučuje Mgr. Vicente Arce z Filipín. 

Ocenenia - podpora vynikajúcich 

 • Cena Pro scholaris

Hodnotná vecná cena za najlepší ročníkový projekt žiakov v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu. Cena sa udeľuje 1x ročne pri slávnostnom ukončení školského roka.