Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Kontakt

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 656112


Rozdelenie AÚ podľa tried 2020/2021
Trieda ANALYT. ÚČET 384 Variabilné
symboly
1. AO 101 25202111
1. AC 101 25202121
1. ISS 101 25202131
2 AO 102 25202112
2 AC 102 25202122
2. ISS 102 25202132
3 AO 103 25202113
3 AC 103 25202123
3. ISS 103 25202133
4 AO 115 25202114
4 AC 115 25202124

Variabilné symboly 2019/2020
Trieda Variabilný
symbol
1. AO 25192011
1. AC 25192021
1. ISS 25192031
2 AO 25192012
2 AC 25192022
3 AO 25192013
3 AC 25192023
4 AO 25192014
4 AC 25192024

Stravné:    

od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné: 

SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!

Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Milata
mobil: +421 902 930 201

Zástupca riaditeľa: Mgr. Matúš Dobeš
mobil: +421 903 740 530

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD.

Ekonomické oddelenie:Elena Kuricová
tel.: +421 910 366 677

Manažérka kurzov a projektov:Zuzana Elzerová
mobil: +421 910 592 969
e-mail: projekty@soaza.sk

Výchovný poradca: Mgr. Monika Horváthová
mobil: +421 905 126 806
e-mail: 
Konzultácie:
Na základe osobného, telefonického alebo mailového dohovoru.

 


Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú archivované po dobu 6 mesiacov. Po tomto termíne budú osobné údaje skartované v zmysle Súboru opatrení vnútorného predpisu školy a v súlade s nariadením EÚ GDPR o ochrane osobných údajov zo dňa 30.04.2018.