Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Darovanie 2 % dane

2 % z daní

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy o poukázanie 2 % dane za rok 2019 pre rozvoj školy prostredníctvom

Občianskeho združenia Naša Čadca registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37254,

číslo bankového účtu: SK34 7500 0000 0040 1373 8766, BIC: CEKOSKBX , banka: ČSOB.

Na základe dohody OZ Naša Čadca a zriaďovateľa školy OZ Pro scholaris využije škola všetky pre ňu poukázané prostriedky na podporu výchovy a vzdelávania.

Zároveň Vás prosíme o identifikáciu Vašej platby priamo na daňovom priznaní alebo na tlačive Vyhlásenia o poukázaní

2 % dane za rok 2019.


Vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane v termíne do 2 mesiacov po ukončení pandémie prosíme vhodiť do schránky školy (areál školy Hlavná 2, Žilina - Bytčica vľavo za rampou).

Ďakujeme.


tlačivo 2% dane editovatelnetlačivo 2% dane editovatelne
PDF dokument, veľkosť 178 kB