Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Erasmus+ KA1 (2016 - 2018) / Zhrnutie projektu

Zhrnutie projektu

ČO JE VLASTNE START?

Na základe výborných dlhoročných skúseností Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris s projektami Erasmus+ a Comenius KA2, sa škola rozhodla zapojiť aj do programu KA1. Vďaka projektu START („Study, Teach and Reform Teaching") mali piati vyučujúci zo Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris možnosť vycestovať do Anglicka a zúčastniť sa inšpiratívnych kurzov na pôde Univerzity of Kent pod záštitou vzdelávacej organizácie Pilgrims. Tri účastníčky projektu vyučujú anglický jazyk, jedna je učiteľkou odborných predmetov cestovného ruchu a ďalšia vyučuje všeobecno-vzdelávacie predmety, španielsky jazyk ako aj odborné predmety. Absolvovaním kurzu v Pilgrims mali možnosť získať naozaj veľa. Naučili sa mnoho zaujímavých metód a štýlov učenia, získali množstvo praktických rád a aktivít, ktoré môžu implementovať do svojich vyučovacích hodín, nadviazali kontakty s ľuďmi z rôznych končín sveta, ochutnali typické špeciality Anglickej kuchyne, zdieľali svoje pedagogické skúsenosti s učiteľmi z iných škôl i iných krajín, zoznámili sa s kultúrou a prírodou Anglicka, ale najmä hovorili po anglicky a tým sa zdokonalili. O svoje zážitky, nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti sa podelili aj s ostatnými učiteľmi a to prostredníctvom projektom naplánovaných aktivít. 
Medzi najdôležitejšie ciele stanovené pri podávaní prihlášky projektu patrilo: posilniť pedagogické a jazykové zručnosti pedagógov, ktorí sa zúčastnia mobilít, rozšíriť pedagogické zručnosti pedagogického zboru školy prostredníctvom seminárov zo strany účastníkov projektu, zefektívniť konkrétne vyučovacie metódy tak, aby sa študenti aktívne zapájali na hodinách, zvýšiť kvalitu vyučovania prostredníctvom profesijného rozvoja zamestnancov školy, špeciálne učiteľov cudzích jazykov, ktorí predtým neboli v krajine, ktorej jazyk vyučujú. V závere projektu START môžeme skonštatovať, že očakávané ciele sme dosiahli. Prostredníctvom organizovania seminárov pre pedagógov iných škôl, publikovaním v regionálnej tlači, letákom a brožúrou či prezentovaním našej školy a jej Erasmus+ aktivít sme zvýšili povedomie o danom type projektov aj na iných školách a širšia verejnosť sa tak oboznámila aj s faktom, že pedagógovia našej školy neustále obohacujú svoje vedomostné, osobnostné a výchovno-vzdelávacie schopnosti a zručnosti. Počas trvania projektu START sme uskutočnili všetky očakávané aktivity a plánované spôsoby šírenia výsledkov – informovanie pomocou nástenky,  letáka, brožúry, stránky školy na sociálnej sieti, článkov v médiách, otvorených hodín a diskusií, prezentácií, seminárov pre pedagogický zbor našej školy a pedagógov z iných škôl. 
Význam a kvalita realizovaného projektu pre výchovno-vzdelávací proces boli zhodnotené ostatnými pedagógmi a vedením školy prostredníctvom hospitačných hárkov počas otvorených hodín, výsledkami maturitnej skúšky či prospechu žiakov. Študenti školy mali možnosť zhodnotiť význam projektu počas diskusie a tiež prostredníctvom dotazníkov pravidelne vypĺňaných na konci šk. roka. Účastníci projektu zhodnotili význam mobility pre ich osobný a profesijný rozvoj počas diskusií, seminárov a tiež v správe pre Národnú agentúru, ktorú vypĺňali po absolvovaní mobility.