Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Študijné odbory / Informačné systémy a služby

7237 M INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov 9. ročníka ZŠ

Absolvent štvorročného študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby samostatne zvládne obsluhu IT zariadení, a to nielen hardvérových komponentov a doplnkov (jednoduchý servis výpočtovej techniky), ale predovšetkým práce spojené so softvérom – obsluha operačných systémov, elektronických databáz a online katalógov, e-shop, základy programovania a kódovania, grafické práce, spracovania video a audio záznamov, tvorba web stránok. Ovláda zásady manažmentu a marketingu, vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, dokáže sa orientovať v relevantnej legislatíve ako samostatný podnikateľ. 

 Základné piliere Súkromnej SOŠ Pro scholaris:

 • klientsky prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie, vzájomnej úcty a partnerstva,
 • výber kvalitných pedagógov a ich motivačné ohodnotenie,
 • individuálny a ľudský prístup pedagógov k žiakom,
 • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
 • prepojenie školy s praxou (kurzy animačných aktivít, exkurzie, prax, projekty),
 • nadštandardná výučba cudzích jazykov,
 • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
 • garancia nemennej výšky školského poplatku počas 4 rokov štúdia,
 • garancia jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok,
 • odmeňovanie vynikajúcich študentov (odpustenie časti školského poplatku, hodnotné vecné ceny za reprezentáciu školy a najlepšie ročníkové projekty),
 • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.

Absolvent má byť pripravený:

 • plynule komunikovať v oblasti verbálnej a písomnej komunikácie, a to tak v materinskom, ako aj cudzom jazyku,
 • kódovať webové stránky prostredníctvom HTML
 • orientovať sa v prostredí JAVA,
 • inštalovať a spravovať rozhranie e-obchodu, 
 • spracovať grafické podklady (fotografie, obrázky) s textom do finálnej podoby grafického výstupu (plagáty a pod.),
 • aktívne využívať anglický jazyk v komunikácii a pri riešení pracovných problémov,
 • vyriešiť problémy spojené s údržbou počítačových sietí a internetového pripojenia na pracovisku,
 • na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti,
 • úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole doma i v zahraničí.

Uplatnenie absolventa:

 • samostatný podnikateľ,
 • IT pracovník informačných inštitúcií, knižníc, médií a firiem
 • správca informačných systémov
 • informačný analytik
 • operátor vo výrobe zaoberajúcej sa IT technológiami, 
 • predajca výpočtovej techniky, 
 • servisný technik, 
 • vedúci IT oddelení,  
 • vysokoškolské štúdium,

Učebný plán:

Na stiahnutie dole pod textom.

Výhody odboru:
 •          viac hodín MAT pre lepšie zvládnutie stredoškolského učiva
 •           využívanie IT a robotických laboratórií Žilinskej univerzity
 •           prednášky odborníkov z praxe a VŠ
 •           individuálny rozvoj každého žiaka
 •           Cenu vojvodu z Edinburgu v programe DOFE (www.dofe.sk)
 •           medzinárodné výmeny študentov
 •           bezproblémové uplatnenie na trhu práce

Využitie školského poplatku:

Súkromná SOŠ Pro scholaris vyberá školský poplatok, ktorý využíva výlučne na zabezpečenie nadštandardných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre svojich študentov. V Dohode o finančných podmienkach škola garantuje:
 • školský poplatok je na školský rok stanovený v maximálnej výške na 660,- €,
 • skutočná výška školského poplatku závisí od prospechu - čím lepší prospech, tým nižší poplatok,
 • školský poplatok je možné bez navýšenia uhrádzať jednorazovo, v 2 alebo 4 splátkach, alebo mesačne (55,- €),
 • zmenu frekvencie úhrady školského poplatku stačí písomne oznámiť škole kedykoľvek počas štúdia,
 • maximálna výška poplatku sa počas 4 rokov štúdia nesmie zmeniť,
 • žiakovi škola zo školského poplatku uhrádza:
  • zakúpenie a softvérové vybavenie notebooku pre každého žiaka:
   • notebook,
   • Windows,
   • Office,
   • účtovnícky program Omega firmy Kros – školská verzia,
   • antivírový program,
   • po úspešnom ukončení štúdia si žiak môže od školy odkúpiť notebook za 1,- €
  • bezplatné absolvovanie prípravy na certifikáty spoločnosti LEARN2CODE (www.learn2code.sk) alebo ich ekvivalentov podľa aktuálnej ponuky integrovanú do vyučovania - ide o online kurzy programovania, IT-marketingu, tvorby web-stránok a pod.,
  • špičkové vybavenie špecializovanej IT učebne - IT laboratoŕium
  • prístup do IT laboratórií Žilinskej univerzity
  • prax vo formách s IT zameraním na Slovensku aj v zahraničí
  • úrazové poistenie a poistenie proti krádeži na celé štúdium,
  • bezplatný prístup do internej elektronickej databázy školy (e-learning) s učebnými textami, prezentáciami, testami a pod., ktorá je doplňujúcou pomôckou k učebniciam, ktoré dostáva žiak bezplatne ako na ktorejkoľvek strednej škole,
  • 50 % zľavu na všetky kurzy organizované školou alebo jej zriaďovateľom v popoludňajších hodinách pre verejnosť,
  • 10 % zľavu na všetky kurzy organizované školou alebo jej zriaďovateľom v popoludňajších hodinách pre verejnosť pre rodiča alebo súrodenca žiaka SOA,
  • anglického lektora pri vyučovaní anglického jazyka,
  • bezplatné pripojenie na wifi sieť vo všetkých priestoroch školy,
  • štandard vybavenia triedy – plastové okná, keramická tabuľa s popisom na fixky, dataprojektor, notebook pre učiteľa, elektrické rozvody pre pripojenie žiackych notebookov,
  • nárok na bezplatné doučovanie po vyučovaní v prípade potreby a záujmu žiaka vo vybranom predmete,
  • prístup rodiča k internetovej žiackej knižke dieťaťa s aktualizáciou známok každý piatok.


Pri zápise do 1. ročníka uhrádza rodič jednorazový zápisný poplatok vo výške 100,00 €. Iné poplatky škola nevyberá (na pomôcky, na ZRPŠ a pod.) s výnimkou zakúpenia učebníc cudzieho jazyka, ktoré sú pracovnými zošitmi. O účasti dieťaťa na platených zahraničných exkurziách a ponúkaných zahraničných pobytoch rozhoduje rodič podľa vlastného uváženia. 

ĎALŠIE OSOBITOSTI ŠKOLY:

Vychádzame z presvedčenia, že čas klasických počítačových učební je anachronizmom. PC je už v súčasnosti takou neoddeliteľnou súčasťou nášho života a pracovných činností a počítač nemôže byť len predmetom na výučbu jeho obsluhy, ale štandardným učebným prostriedkom využívaným vo všetkých vyučovacích predmetoch. Akceptujeme jasný trend budúcnosti: 

Notebook pre každého žiaka doma aj v škole, internet cez wifi v každej učebni!

Čo sa zmení?

 • žiak sa nesťahuje počas vyučovania z triedy do odborných učební,
 • na jednom PC pracuje stále len jeden žiak, ukladá a maže si len svoje súbory, zodpovedá si sám za stav svojho PC,
 • žiak na vlastnom PC:
  • nacvičuje základy desaťprstovej hmatovej techniky v predmete administratíva a korešpondencia
  • učí sa pracovať s balíkom Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer
  • ukladá si študijné materiály a testy do PC v elektronickej podobe
 • žiak má prístup na Internet na všetkých hodinách, čím sa rozširujú možnosti metód a foriem vyučovania,
 • žiak má notebook aj doma a môže si tak všetky činnosti nacvičované v škole za rovnakých podmienok zopakovať pri domácej príprave.

Kurzy LEARN2CODE

 • spoločnosť Learn2Code je slovenským lídrom na trhu s IT vzdelávaním,
 • formou e-learningu - inštruktážne videá a zadania úloh - učí základy programovania, tvorby web stránok, elektronického marketingu a pod.
 • kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR
 • na základe dohodnutej spolupráce Learn2Code poskytuje svoje online kurzy pre našu školu, ktorá ich integrovala priamo do vyučovacieho procesu
 • po splnení zadaní získava absolvent kurzu osvedčenie s akreditáciou MŠVVaŠ SR
 • poplatky za kurzy uhrádza škola yo školského poplatku

IT laboratórium

 • slúži na praktické vyučovanie v oblasti hardvéru - časti PC - zloženie a funkcionalita
 • slúži na vyučovanie náročných grafických systémov a softvérových aplikácií - vysokovýkonné PC 
 • slúži na rozvoj algoritmického a logického myslenia - robotické hračky, priestorové puzzle, šach...

Vyučovanie cudzieho jazyka

Vyučujú sa dva cudzie jazyky. V súčasnosti je v ponuke anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk. Škola v rámci jazykového vzdelávania poskytuje:

 • 6 – 8 hodín vyučovania CJ týždenne v rámci vyučovania (absolvuje každý žiak),
 • predmet Odborná jazyková príprava – 2 hodiny týždenne – konverzačný predmet zameraný na využitie v odbornej praxi (absolvuje každý žiak),
 • 50 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť,
 • 10 % zľavu na všetky jazykové kurzy organizované školou v popoludňajších hodinách pre verejnosť pre rodiča alebo súrodenca žiaka,


Ďalšie aktivity, benefity školy a informácie o účasti na projektoch nájdete v sekciách „O škole / História", „Bonusy", „Partneri", „Aktuality"

UP ISS 2020-2021 last - 1.7.2020UP ISS 2020-2021 last - 1.7.2020
PDF dokument, veľkosť 251 kB

ŠkVP - ISS - vseobecna castŠkVP - ISS - vseobecna cast
PDF dokument, veľkosť 694 kB